Съобщение по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - 2021 г.

Публикувана на Вторник, 07 Септември 2021 11:44
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 60
Големина на шрифта

 

 

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ППУТ” при Община Тополовград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че от 01.01.2021г. – 31.08.2021г. от ОбС –Тополовград и Кмета на Община Тополовград са издадени разрешения за изработване и промяна на Подробни устройствени планове, както и разрешения за изработване на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива, както следва:

І.Решения на ОбС-Тополовград:

1.Решение №194/т.6/ 09.04.2021 година, с което на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Тополовград, одобрява изготвеното по чл.125 от ЗУТ задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 11435.12.2 и ПИ с идентификатор 11435.12.4 по КККР на землище с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и разрешава на „СПА ЕКО ТУР“ЕООД, с административен адрес: с.Долен, общ.Сатовча, обл.Благоевград, да възложи изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 11435.12.2 и ПИ с идентификатор 11435.12.4, в м.“Малък яран“, по КККР на землище с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, с цел започване процедура за смяна предназначението на поземлените имоти от горска в урбанизирана територия и отреждане на площадка за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

…………………………………………………………..

ІІ.Заповеди на кмета на Община Тополовград:

1.Заповед № 1/ 14.01.2021 година, с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено на Димитър Стоянов Димитров, в качеството си на заинтересовано лице/собственик на сгради в УПИ І и УПИ ІІ, в кв.2а по ПУП на гр.Тополовград, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП – ПР на гр.Тополовград, в обхват УПИ І и УПИ ІІ, с цел промяна регулацията между двата УПИ.

2.Заповед № 2/ 14.01.2021 година, с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, връзка с чл.51, ал.1, т.2 и чл.2 от ЗКИР е разрешено на Пенка Вълчева Георгиева, Дона Димитрова Йовчева, Венелина Костова Михайлова, и н-ците на Вълчо Иванов Вълчев, собственици на ПИ с пл.№284, за който е отреден УПИ ІV-284, в кв.12 по ПУП на с.Българска да възложат изработване на Проект за частично изменение/поправка на кадастралния план на с.Българска поляна, в обхват на собствения им имот, с цел поставяне на имотните граници на имота в съответствие със съществуващите имотни граници на място, както и попълване на построени след одобряване на кадастралния план но не нанесени в плана сгради.

3.Заповед № 3/ 26.01.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ е разрешено Никола Славов Николов, съсобственик на ПИ с пл.№1377 по действащия Кадастралния план на гр.Тополовград от 1984г., идентичен с ПИ1512 и 1511 по нов Кадастрален план на гр.Тополовград от 1998г. и с ПИ с идентификатор 72761.0.650 по КККР на землище гр..Тополовград, обл.Хасковска, да възложи изработването на ПУП-ПРЗ в горния обхват, с цел създаване на градоустройствен статут на поземления имот, тъй като инвестиционното намерение на възложителя не противоречи на допустимите дейности по чл.8, т.1 от ЗУТ.

4.Заповед № 4/ 26.01.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ е разрешено на „ВИШЕГРАД-97“АД - с.Хлябово, представлявано от Недялко Митков Недялков, собственик на поземления имот, да възложи изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 77325.110.1 по КККР на землище с.Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, с цел създаване на градоустройствен статут на поземления имот, тъй като инвестиционното намерение на възложителя не противоречи на допустимите дейности по чл.8, т.1 от ЗУТ.

5.Заповед №5/05.02.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на „СПА ЕКО ТУР“ЕООД да възложи изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 11435.12.2 и ПИ с идентификатор 11435.12.4, в м.“Малък яран“, по КККР на землище с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, с цел започване процедура за смяна предназначението на поземлените имоти от горска в урбанизирана територия и отреждане на площадка за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

 

6.Заповед №6/23.03.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на „ГИД ПАУЪР“ЕООД- гр.Елхово, в качеството му на възложител/собственик на имота, съгласно н.а. №2, т.І, д.№1 от 02.03.2021г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Срем, общ.Тополовград, одобрен със заповед №103/11.04.1968г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ     ІІІ-57, в кв.12, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място.

7.Заповед №7/23.03.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на „Балкан Агро ПДК“ ЕООД, Булстат 202677565, с адрес на управление: ул.“Демокрация“№63, с.Устрем, общ.Тополовград, собственик на УПИ ІХ-328, в кв.24 и УПИ Х-327, в кв.24 по ПУП на с.Устрем, съгласно н.а. №33, т.І, р.254, д.31/2020г. да възложи изготвянето на проект за частична промяна на действащия ПУП-ПРЗ на с.Устрем, одобрен със Заповед №9/10.02.1986г., в обхват на собствените му УПИ, с цел обединяване УПИ ІХ-328 и УПИ Х-327, в кв.24, в един общ УПИ.

8.Заповед №8/30.03.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на Динко Петров Петков, в качеството му на възложител/собственик на имота, съгласно н.а. №180, т.ІІ, , р.02202, д.№0343 от 27.10.2020г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Хлябово, общ.Тополовград, одобрен със заповед №54/12.08.1983г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ VІІ-212, в кв.33 , в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място.

9.Заповед №9/30.03.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на Недялко Митков Недялков, в качеството му на възложител/собственик на имота, съгласно н.а. №106, т.І, , р.145, д.№74 от 15.04.2010г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Хлябово, общ.Тополовград, одобрен със заповед №54/12.08.1983г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ V-207, в кв.69 , в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място;

10.Заповед №10/09.04.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, се разрешава на РУМЕН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ, в качеството му на възложител/собственик на имота, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Княжево общ.Тополовград, одобрен със Заповед №84/10.12.1986г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ ІV-9, в кв.2 , в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място;

11.Заповед №11/16.04.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, се разрешава на Желязко Христов Попов, в качеството си на възложител/собственик на имота, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на гр.Тополовград, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №3/27.01.1984г. и Заповед за частична промяна №23/12.08.1992г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ ХVІ-166, в кв.58, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място;

12.Заповед №12/16.04.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ, се разрешава на Мартин Димитров Димитров, в качеството си на възложител/собственик на УПИ ІІІ-1795 и УПИ VІІІ, в кв,1 по ПУП на гр.Тополовград, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПРЗ на гр.Тополовград, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №3/27.01.1984г. и Заповед за частична промяна №,569/09.11.2021г., с цел обединяване на двата УПИ в един общ УПИ с предназначение „За жилищни и общественообслужващи дейности“.

13.Заповед №13/14.05.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ,   се разрешава на Костадина Петрова Христова, в качеството й на възложител/собственик на имота, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Българска поляна, общ.Тополовград, одобрен със заповед №462/08.10.1962г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ ІІ-193, в кв.15, в съответствие със съществуващите граници на място на поземлен имот;

14.Заповед №14/26.05.2021 година, с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ, се разрешава на „Грийн Импулс“ЕООД- гр.Хасково, собственик на УПИ ІІІ-466, в кв.2 по ПУП на гр..Тополовград, обл.Хасковска, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Изграждане на Фотоволтаична централа”, съдържащ следните самостоятелни съставни части: 1.Проект за частична промяна на ПУП-ПЗ на действащият ПУП на гр.Топоровград, одобрен със Зап.№3/27.01.1984г. и Зап.№78/23.06.2006г., в обхват: УПИ ІІІ-466 в кв.2, с цел промяна предназначението на УПИ от УПИ „За Предимно производствени дейности“ в УПИ „За производство на електроенергия” и 2. Инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на Фотоволтаична централа”;

 

15.Заповед №15/11.06.2021 година, с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ е разрешено на МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ, в качеството му на възложител/собственик на имота, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Българска поляна, общ.Тополовград, одобрен със заповед №462/08.10.1962г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ І-194 и УПИ ІІІ-194, в кв.15, в съответствие със съществуващите граници на място на поземлен имот с пл.№194.

…………………………………………………………………

 

Отдел „ППУТ“ при

Общинска администрация Тополовград