За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Съобщение по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - 2021 г.

Големина на шрифта

 

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ППУТ” при Община Тополовград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че от 01.01.2021г. – 31.03.2021г. от ОбС –Тополовград и Кмета на Община Тополовград са издадени разрешения за изработване и промяна на Подробни устройствени планове, както и разрешения за изработване на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива, както следва:

І.Решения на ОбС-Тополовград:

…………………………………………………..

ІІ.Заповеди на кмета на Община Тополовград:

1.Заповед № 1/ 14.01.2021 година, с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено на Димитър Стоянов Димитров, в качеството си на заинтересовано лице/собственик на сгради в УПИ І и УПИ ІІ, в кв.2а по ПУП на гр.Тополовград, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП – ПР на гр.Тополовград, в обхват УПИ І и УПИ ІІ, с цел промяна регулацията между двата УПИ.

2.Заповед № 2/ 14.01.2021 година, с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, връзка с чл.51, ал.1, т.2 и чл.2 от ЗКИР е разрешено на Пенка Вълчева Георгиева, Дона Димитрова Йовчева, Венелина Костова Михайлова, и н-ците на Вълчо Иванов Вълчев, собственици на ПИ с пл.№284, за който е отреден УПИ ІV-284, в кв.12 по ПУП на с.Българска да възложат изработване на Проект за частично изменение/поправка на кадастралния план на с.Българска поляна, в обхват на собствения им имот, с цел поставяне на имотните граници на имота в съответствие със съществуващите имотни граници на място, както и попълване на построени след одобряване на кадастралния план но не нанесени в плана сгради.

3.Заповед № 3/ 26.01.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ е разрешено Никола Славов Николов, съсобственик на ПИ с пл.№1377 по действащия Кадастралния план на гр.Тополовград от 1984г., идентичен с ПИ1512 и 1511 по нов Кадастрален план на гр.Тополовград от 1998г. и с ПИ с идентификатор 72761.0.650 по КККР на землище гр..Тополовград, обл.Хасковска, да възложи изработването на ПУП-ПРЗ в горния обхват, с цел създаване на градоустройствен статут на поземления имот, тъй като инвестиционното намерение на възложителя не противоречи на допустимите дейности по чл.8, т.1 от ЗУТ.

4.Заповед № 4/ 26.01.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ е разрешено на „ВИШЕГРАД-97“АД - с.Хлябово, представлявано от Недялко Митков Недялков, собственик на поземления имот, да възложи изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 77325.110.1 по КККР на землище с.Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, с цел създаване на градоустройствен статут на поземления имот, тъй като инвестиционното намерение на възложителя не противоречи на допустимите дейности по чл.8, т.1 от ЗУТ.

5.Заповед №5/05.02.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на „СПА ЕКО ТУР“ЕООД да възложи изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 11435.12.2 и ПИ с идентификатор 11435.12.4, в м.“Малък яран“, по КККР на землище с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, с цел започване процедура за смяна предназначението на поземлените имоти от горска в урбанизирана територия и отреждане на площадка за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

 

6.Заповед №6/23.03.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на „ГИД ПАУЪР“ЕООД- гр.Елхово, в качеството му на възложител/собственик на имота, съгласно н.а. №2, т.І, д.№1 от 02.03.2021г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Срем, общ.Тополовград, одобрен със заповед №103/11.04.1968г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ     ІІІ-57, в кв.12, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място.

7.Заповед №7/23.03.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на „Балкан Агро ПДК“ ЕООД, Булстат 202677565, с адрес на управление: ул.“Демокрация“№63, с.Устрем, общ.Тополовград, собственик на УПИ ІХ-328, в кв.24 и УПИ Х-327, в кв.24 по ПУП на с.Устрем, съгласно н.а. №33, т.І, р.254, д.31/2020г. да възложи изготвянето на проект за частична промяна на действащия ПУП-ПРЗ на с.Устрем, одобрен със Заповед №9/10.02.1986г., в обхват на собствените му УПИ, с цел обединяване УПИ ІХ-328 и УПИ Х-327, в кв.24, в един общ УПИ.

8.Заповед №8/30.03.2021 година, с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на Динко Петров Петков, в качеството му на възложител/собственик на имота, съгласно н.а. №180, т.ІІ, , р.02202, д.№0343 от 27.10.2020г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Хлябово, общ.Тополовград, одобрен със заповед №54/12.08.1983г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ VІІ-212, в кв.33 , в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място.

9.Заповед №9/30.03.2021 година с която на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, одобрява изготвеното техническо задание и разрешава на Недялко Митков Недялков, в качеството му на възложител/собственик на имота, съгласно н.а. №106, т.І, , р.145, д.№74 от 15.04.2010г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Хлябово, общ.Тополовград, одобрен със заповед №54/12.08.1983г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ V-207, в кв.69 , в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място

…………………………………………………………………

 

Отдел „ППУТ“ при

Общинска администрация Тополовград

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1127181
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
47
389
1124
1122467
11312
15242
1127181

Вашето IP: 3.236.117.38
Час: 2021-06-23 05:03:28

Времето в Тополовград

opak