За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Съобщение по чл.124б, ал.2 от ЗУТ - 2020 г.

Големина на шрифта

 

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ППУТ” при Община Тополовград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че от 01.01.2020г. – 31.12.2020г. от ОбС –Тополовград и Кмета на Община Тополовград са издадени разрешения за изработване и промяна на Подробни устройствени планове, както и разрешения за изработване на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива, както следва:

І.Решения на ОбС-Тополовград:

1.Решение №84, т.4/29.05.2020г., с което на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Тополовград одобрява изготвеното задание за изработване на ПУП-ПП за „Оптичен кабел на „Диана кабел – ТВ“ООД от гр.Тополовград до с.Орешник, общ.Тополовград и разрешава на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ООД – гр.Ямбол в качеството му заинтересовано лице/възложител да възложи изработването на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ООД от гр.Тополовград до с.Орешник, общ.Тополовград, обл.Хасковска, в обхват на засегнатите имоти: ПИ№72761.39.304 и ПИ №72761.39.252 по КККР на землище гр.Тополовград, обл.Хасковска и ПИ №53802.24.156 по КККР на землище с.Орешник, общ.Тополовград, обл.Хасковска.

2.Решение №93, т.14/29.05.2020г., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, и чл. 125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Тополовград одобрява приложеното техническо задание   и разрешава изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват: поземлен имот с идентификатор: 77325.101.60 в землището на с.Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасковска. с цел обособяване на един урегулиран поземлен имот УПИ I - за културно-историческо наследство, ведно с транспортния достъп до него, с възложител: Община Тополовград.

ІІ.Заповеди на кмета на Община Тополовград:

1.Заповед № 1/ 07.02.2020година, с която на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ е разрешено на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Кабел 20кV от извод СрН“Албена“ до ТП „Авролева „ – гр.Тополовград“, който да съдържа следните самостоятелни съставни части: 1.Проект за ПУП – Специализирана схема за прокарване на подземни проводи на техническата инфраструктура за „Кабел 20кV от извод СрН“Албена“ до ТП „Авролева „ – гр.Тополовград“ и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Кабел 20кV от извод СрН“Албена“ до ТП „Авролева „ – гр.Тополовград“;

2.Заповед № 2/ 07.02.2020година, с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ е разрешено на Янчо Тенчев Янчев, в качеството си на възложител - собственик на ПИ с идентификатор №66487.204.3 по ПП на Стопански двор - с.Синапово, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Битова сграда към селскостопански обект”, състоящ се от: Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, в обхват ПИ с идентификатор №66487.204.3 по ПП на Стопански двор - с.Синапово и Инвестиционен проект за „Битова сграда към селскостопански обект „Битова сграда към селскостопански обект”;

3.Заповед № 3/28.02.2020година, с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ е разрешено на „А1 България“ЕАД – гр.София, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД – гр.София за захранване на Читалище Св.Св.Кирил и Методий - 1894” – гр.Тополовград“, съдържащ следните самостоятелни части: Проект за ПУП – Специализирана схема за прокарване на подземни проводи на техническата инфраструктура - „Нова електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД – гр.София за захранване на Читалище Св.Св.Кирил и Методий - 1894” – гр.Тополовград“, представляваща две независими трасета започващи от съществуваща шахта в източната страна на ул.“Искър“ и стигащи до северозападната и североизточната част на сградата на читалището и Инвестиционен проект за „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД – гр.София за захранване на Читалище Св.Св.Кирил и Методий - 1894” – гр.Тополовград“;

4.Заповед № 4/ 04.05.2020година, с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 ПР на ЗУТ е разрешено на „БИО РОНИКО“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Тополовград, Промишлена зона „Изток“, в качеството си на собственик на ПИ с пл.№№263, за който е отреден УПИ ІІ-263; ПИ с пл.№264, за който е отреден УПИ ІІІ-264 и ІV-264 и ПИ с пл.№266, за който е отреден УПИ ІХ-266 и Х-266, всички в кв.3 по ПУП на с.Каменна река, общ.Тополовград, да възложи изработването на Проект за частично изменение на действащия ПУП-ПРЗ на с.Каменна река, общ.Тополовград, одобрен със Заповед №1903/30.06.1957г., в обхват: ПИ с пл.№№263, за който е отреден УПИ ІІ-263; ПИ с пл.№264, за който е отреден УПИ ІІІ-264 и ІV-264 и ПИ с пл.№266, за който е отреден УПИ ІХ-266 и Х-266, всички в кв.3, с цел отреждане за трите имота на един общ УПИ ІІ-263,264,266 „За жилищно строителство и стопанска дейност“, както и поставяне на регулационните граници на новообразувания УПИ в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти;

5.Заповед №5/ 03.08.2020г., с която основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ е разрешено на Ивана Димитрова Иванова, н-к на Димитър Димов Иванов, собственик на част от ПИ с пл.№253, за който е отреден УПИ VІІІ-253 и УПИ ІХ-253, в кв.48, съгласно н.а. №135, т.І, д.№234, от 1965г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Радовец, общ.Тополовград, одобрен със заповед №10/10.02.1986г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ           ІХ-253 и УПИ VІІІ-253, в кв.22, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място, на основание §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

6.Заповед №6/ 17.08.2020г., с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 ПР на ЗУТ е разрешено на Станислав Динков Палазов, в качеството си на възложител/собственик на ПИ с пл.№793, в кв.74 по ПУП на гр.Тополовград, съгласно н.а. №99, т.І, р.539, д.73/26.03.2019г., да възложи изготвянето на Проект за частично изменение на действащия ПУП-ПРЗ на гр.Тополовград, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №3/27.01.1984г., в обхват: УПИ VІ – „За Община Тополовград“, в кв.74, в който попадат ПИ с пл.№№790, 791, 792, 793 и 794, с цел отреждане на самостоятелни УПИ на част от не отчуждените имоти и промяна предназначението им за други дейности: УПИ VІІІ-793 и УПИ ІХ-792 „За ОЖС, търговия и услуги“, УПИ VІІ-794 „За жилищно застрояване“ и УПИ VІ „За обществено жилищно застрояване и Обществено делово обслужване“, както и поставяне на регулационните граници на новообразуваните УПИ в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.

7.Заповед №7/25.08.2020г., с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ е разрешено на Георги Георгиев Татаров собственик на имота, съгласно н.а. №85, т.VІ, д.№1151 от 03.12.1965г., да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на с.Устрем, общ.Тополовград, одобрен със заповед №9/10.02.1986г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ            VІ-334, в кв.25, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот на място, на основание §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

8.Заповед №8/28.08.2020г., с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 ПР на ЗУТ е разрешено на Жельо Иванов Желев, в качеството си на възложител/съсобственик на ПИ с пл.№17, за който са отредени УПИ V-17 и VІ-17 и собственик на ПИ с пл.№16, за който са отредени УПИ VІІ-16 и УПИ VІІІ-16, в кв.4 по ПУП на с.Хлябово, да възложи изготвянето на Проект за промяна на ПУП – ПР на с.Хлябово, общ.Тополовград, в обхват ПИ с пл.№17, за който са отредени УПИ V-17 и VІ-17, в кв.4 по ПУП на с.Хлябово, с цел промяна регулацията между двата отредени за имота УПИ, съобразно собствеността на двамата собственици: Жельо Иванов Желев, 3684/4950ид.части, съгласно н.а. №189/т.І, р.01159, д.0175/13.07.2020г. и Община Тополовград, на 1266кв.м., представляващи част от УПИ VІ-17, както и поставяне на регулационните граници на новообразуваните УПИ в съответствие със съществуващите имотни граници.

9.Заповед №9/28.08.2020г., с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ се разрешава на Община Тополовград да възложи изработването на Проект за промяна на ПУП – ПРЗ на гр.Тополовград, в обхват УПИ VІІ, в кв.1 – общинска собственост, с цел разделяне на УПИ VІ - „За паркинг и трафопост“ на два УПИ и промяна отреждането им „За паркинг, трафопост и клуб“ и „За жилищни и обществено обслужващи дейности“.

            10.Заповед №10/20.10.2020г., с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ се разрешава на „Грийн Импулс“ЕООД – гр.Хасково, да възложи изработването на Проект за частична промяна на действащия ПУП-ПЗ на гр.Тополовград, одобрен със Заповед №3/27.01.1984г. и Заповед №78/23.06.2006г. за частична промяна, в обхват УПИ ІІІ-466, в кв.2, с цел промяна предназначението на имота от „Производствени и складови дейности“ в „За производство на електроенергия“.

 

11.Заповед №11/20.10.2020г., с която „Грийн Импулс“ЕООД - гр.Хасково, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Фотоволтаична централа с мощност 200kW”, състоящ се от следните самостоятелни части: 1.Проект за частична промяна на действащия ПУП-ПЗ на гр.Тополовград, одобрен със Заповед №3/27.01.1984г. и Заповед №78/23.06.2006г. за частична промяна, в обхват УПИ V-466, в кв.2, с цел промяна предназначението на имота от „Производствени и складови дейности“ в „За производство на електроенергия“ и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Фотоволтаична централа с мощност 200kW”.

 

12.Заповед №12/10.11.2020г., с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ се разрешава на „Българска телекомуникационна компания“ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, да възложи изготвянето на КПИИ за строеж:„Оптично кабелно захранване на „БТК“ЕАД до ЕПЖБ №4, в ж.к-с „Сакар“ на гр.Тополовград, състоящ се от следните самостоятелни части: 1.Проект за ПУП – Специализирана схема за прокарване на подземни проводи на техническата инфраструктура - Оптично кабелно захранване на „БТК“ЕАД до ЕПЖБ №4, в ж.к-с „Сакар“ на гр.Тополовград и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Оптично кабелно захранване на „БТК“ЕАД до ЕПЖБ №4, в ж.к-с „Сакар“ на гр.Тополовград.

 

13.Заповед №13/13.11.2020г., с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ се разрешава на „ГОТМИЛК“ЕООД – гр.София, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Изграждане на сеновал”, съдържащ следните самостоятелни съставни части: 1.Проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват: ПИ с пл.№257 и ПИ с пл.№258, двата в кв.48 по ПУП на с.Радовец, с цел отреждане за двата ПИ един общ УПИ, поставяне дворищно регулационните му граници в съответствие с имотните граници и промяна предназначението им от „Индивидуално жилищно строителство“ в „Производствени и складови дейности – За изграждане на сеновал” и 2. Инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на сеновал”.

 

14.Заповед №14/16.11.2020г., с която на основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено на Мирослав Валентинов Димитров да възложи изготвянето на Проект за частично изменение на действащия ПУП-ПРЗ на гр.Тополовград, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №3/27.01.1984г., в обхват УПИ Х-1191, в кв.72 по ПУП на гр.Тополовград, с цел промяна предназначението на УПИ от „Индивидуално жилищно строителство“ в УПИ „За Автоуслуги и автомивка“.

 

15.Заповед №15/14.12.2020г., с която на основание чл.44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено на Радослав Латинов Буцов, да възложи изготвянето на Проект за частично изменение на действащия ПУП-ПРЗ на с.Владимирово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №3050/10.03.1947г., в обхват УПИ І-38, УПИ ІІІ-37 и УПИ ІІ-39, в кв.26 по ПУП на с.Владимирово, с цел промяна регулацията между трите УПИ - поставяне на регулационните граници на новообразуваните УПИ в съответствие със съществуващите имотни граници, както и промяна предназначението на УПИ І-38, в кв.26 от „Индивидуално жилищно строителство“ в УПИ „За Предимно производствени дейности - Кланица“ – последно за 2020г.

 

 

 

Отдел „ППУТ“ при

Общинска администрация Тополовград

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1186817
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
422
463
4362
1171368
4362
51149
1186817

Вашето IP: 49.7.20.129
Час: 2021-08-04 18:28:47

Времето в Тополовград

opak