За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Съобщение по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 2018г.

Големина на шрифта

. C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ОСИРУТ” при Община Тополовград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че от 01.01.2018г. – 31.12.2018г. от ОбС –Тополовград и Кмета на Община Тополовград са издадени разрешения за изработване и промяна на Подробни устройствени планове, както и разрешения за изработване на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива, за обекти на територията на общината, както следва:

І.Решения на ОбС-Тополовград:

1.Решение №398/по т.7/31.05.2018г., с което Общински съвет Тополовград, на основание чл.124а, ал.1 и 124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява изготвеното по чл.125 от ЗУТ задание за изработване на ПУП-ПРЗ и разрешава да бъде възложено изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ 72761.54.387 по плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, поподащи в териториите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „Плочест”, землище гр.Тополовград, обл.Хасковска, с възложител: Христо Атанасов Джинджоров

2.Решение №469/по т.12/30.11.2018г., с което Общински съвет Тополовград, на основание чл.124а, ал.1 и 124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява изготвеното по чл.125 от ЗУТ задание за изработване на ПУП-ПРЗ и разрешава да бъде възложено изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват: поземлени имоти с идентификатори: 37407.51.5, 37407.51.6, 37407.51.7, 37407.51.11, 37407.51.12, 37407.51.44, 37407.51.163, 37407.51.164, 37407.50.31, 37407.50.65 в землището на с.Княжево, общ. Тополовград, обл. Хасковскав, с цел обособяване на един урегулиран поземлен имот УПИ I- за археология, публична общинска собственост, във връзка с реализиране на проект: „Древност, Величие, Красота и Дух - едно пътуване назад във времето през Мастейра, Авролева, Браница, Сакар“, от първостепенно общинско значение.

- последно за 2018г.

ІІ.Заповеди на кмета на Община Тополовград:

1.Заповед №1/16.01.2018г., с която на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ е разрешено на Григор Илиев Василев, в качеството си на възложител - собственик на УПИ ІІ-91, в кв.9 по ПУП на с.Синапово, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Гараж за селскостопанска техника и инвентар”, състоящ се от: 1.Проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват УПИ ІІ-91, в кв.9 по ПУП на с.Синапово”, с цел промяна предназначението на имота от „индивидуално жилищно строителство” в „предимно производствени дейности – Гараж за селскостопанска техника и инвентар” и 2.Инвестиционен проект за „Гараж за селскостопанска техника и инвентар”;

2.Заповед №2/16.01.2018г., с която на основание чл.150, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ е разрешено на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, да възложи изработването на КПИИ за „МТТ 20/0,4кV, кабел 1кV и ЕТ – заместващи съоръжения на ТП „Автосервиз”, с местонахождение: Имот 39.252; имот №39.200 и имот №54.6 по КВС на гр.Тополовград, съдържащ следните самостоятелни съставни части: 1.Проект на ПУП - ПП за „Кабел 1кV от МТТ на съществуващ СРС №10, в имот №39.252 на ВЛ 20кV извод „Спартак” до ново ЕТ в имот №54.6”, в обхват: имот №39.252; имот №39.200 и имот №54.6 по КВС на гр.Тополовград и 2.Инвестиционен проект за строеж: „МТТ 20/0,4кV, кабел 1кV и ЕТ – заместващи съоръжения на ТП „Автосервиз”;

3.Заповед №3/16.01.2018г., с която на основание чл.150, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ е разрешено на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, да възложи изработването на КПИИ за „КСрН 20кV от КМ „Ловно” с.Срем до БКТП-2 с.Княжево”, съдържащ следните самостоятелни съставни части:1. Проект за промяна, на одобрения с Решение №548/т.28/29.04.2015г. и Решение №155/т.2/29.08.2016г. за частична промяна на ОбС-Тополовград, ПУП-ПП за „Прокарване на трасе за КСрН 20кV от БКТП „Моста” с.Срем до БКТП-2 с.Княжево”, в частта „КСрН от КМ „Ловно” с.Срем до БКТП-2 с.Княжево” и 2. Инвестиционен проект за строеж: „КСрН 20кV от КМ „Ловно” с.Срем до БКТП -2”;

4.Заповед №4/16.01.2018г., с която на основание чл.150, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ е разрешено на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, да възложи изработването на КПИИ за „КСрН 20кV от БКТП „Моста” с.Срем до КМ „Пътно” с.Срем”, съдържащ следните самостоятелни съставни части: 1.Проект за промяна, на одобрения с Решение №548/т.28/29.04.2015г. и Решение №155/т.2/29.08.2016г. за частична промяна на ОбС-Тополовград, ПУП-ПП за „Прокарване на трасе за КСрН 20кV от БКТП „Моста” с.Срем до БКТП-2 с.Княжево”, в частта: „КСрН 20кV от БКТП „Моста” с.Срем до КМ „Пътно” с.Срем” и 2. Инвестиционен проект за строеж: „КСрН 20кV от БКТП „Моста” с.Срем до КМ „Пътно” с.Срем”;

5.Заповед №5/16.01.2018г., с която на основание чл.150, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ е разрешено „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, да възложи изработването на КПИИ за „КСрН 20кV от КМ „Пътно” с.Срем до КМ „Ловно” с.Срем”, съдържащ следните самостоятелни съставни части: 1.Проект за промяна, на одобрения с Решение №548/т.28/29.04.2015г. и Решение №155/т.2/29.08.2016г. за частична промяна на ОбС-Тополовград, ПУП-ПП за „Прокарване на трасе за КСрН 20кV от БКТП „Моста” с.Срем до БКТП-2 с.Княжево”, в частта „КСрН от КМ „Пътно” с.Срем до КМ „Ловно” с.Срем” и 2. Инвестиционен проект за строеж: „КСрН 20кV от КМ „Пътно” с.Срем до КМ „Ловно” с.Срем”;

6.Заповед №6/16.01.2018г., с която на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ е разрешено Димитров Генчев и Мима Димитрова Генчева, в качеството си на собственици на ПИ с пл.№390, за който са отредени УПИ ІІ-390 и V-390, в кв.36 по ПУП на с.Срем, да възложат изработването на Проект Пламен за промяна на ПУП – ПРЗ, в обхват ПИ с пл.№390, ПИ с пл.№389 и ПИ с пл.№388, с цел обединяване на двата УПИ в един общ, промяна предназначението на новообразувания УПИ от „индивидуално жилищно строителство” в УПИ „за производствена, складова, обслужваща и търговска дейност” и поставяне на регулационните граници на новообразувания УПИ в съответствие със съществуващите граници на поземления имот;

7.Заповед №7/04.03.2018г., с която на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ е разрешено на Стоян Димитров Величков, в качеството си на възложител - собственик на УПИ ІV-350, в кв.37 по ПУП на с.Светлина, съгласно н.а. №14, т.І, р.55, д.11/08.02.2017г. на ТРС, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Закрит навес за селскостопански прикачен инвентар и др.”, състоящ се от: 1.Проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват УПИ ІV-350, в кв.37 по ПУП на с.Светлина, с цел промяна предназначението на имота от „индивидуално жилищно строителство” в „предимно производствени дейности – Закрит навес за селскостопански прикачен инвентар и др.” и 2.Инвестиционен проект за „Закрит навес за селскостопански прикачен инвентар и др.”;

8.Заповед №8/26.03.2018г., с която на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ е разрешено Огнян Георгиев Дишлиев, в качеството си на възложител/собственик на ПИ с пл.№899, в кв.121, да възложи изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Тополовград, одобрен със заповед №3/27.01.1984г., с цел промяна дворищно регулационните граници между УПИ І-За детско заведение и УПИ VІ-900, в кв.121, както и образуването на самостоятелен УПИ – за индивидуално жилищно строителство за собствения му ПИ с пл.№899, попадащ в УПИ І - За детско заведение.

9.Заповед №9/22.05.2018г., с която на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ се разрешава на Община Тополовград да възложи изготвянето на Проект за частично изменение на ПУП-ПР на с.Устрем, одобрен със заповед №9/10.02.1986г., в обхват УПИ ІІ-178 - Гробищен парк, в кв.14 и УПИ ІІ-180,181- За спортни терени, в кв.15, с цел разширение на север на УПИ ІІІ-178 – Гробищен парк, чрез промяна регулационната граница между двата УПИ и образуване на нови УПИ ІІ- 178, 180 – За Гробищен парк, в кв.14 и УПИ ІІ-181 – За спортни терени в кв.15;

10.Заповед №10/08.06.2018г., с която на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.135, ал.3 от ЗУТ се разрешава на Тодорка Ангелова Карачолова да възложи изготвянето на Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Тополовград, одобрен със заповед №3/27.01.1984г. и Заповед №70/23.03.2001г. за одобряване на „ЧЗР за „Бензиностанция, автосервиз и газстанция“ в ПИ №1766“, в обхват УПИ І-1766 и ІІ-1766 в Промишлена зона „Изток“ по ПУП на гр.Тополовград;

11.Заповед №11/06.06.2018г., с която на основание чл.150, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ се разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, да възложи изработването на КПИИ за „Изграждане на КСрН от муфи на съществуваща КСрН до БКТП „Пътно“ с.Срем; Изграждане на БКТП „Пътно“ с.Срем; Изграждане на извод НН-1 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ с.Срем до съществуващо електромерно табло); Изграждане на извод НН-2 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ с.Срем до съществуващ ЖБ стълб НН”, обект по Програма „Lafe 12 NAT/BG/000572 – Lafe for safe grid”, съдържащ: 1.Проект за ПУП – ПП за „Изграждане на КСрН от муфи на съществуваща КСрН до БКТП „Пътно“ с.Срем; Изграждане на извод НН-1 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ с.Срем до съществуващо електромерно табло); Изграждане на извод НН-2 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ с.Срем до съществуващ ЖБ стълб НН”; 2.Проект за ПУП – ПРЗ, в обхват имот № 68583.100.768 по КВС на с.Срем, за отреждане петно за изграждане на БКТП „Пътно“ и 3. Инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на КСрН от муфи на съществуваща КСрН до БКТП „Пътно“ с.Срем; Изграждане на БКТП „Пътно“ с.Срем; Изграждане на извод НН-1 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ с.Срем до съществуващо електромерно табло); Изграждане на извод НН-2 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ с.Срем до съществуващ ЖБ стълб НН”;

12. Заповед №12/11.06.2018г., с която на основание чл150, ал.1, във връзка с чл.150, ал.6 от ЗУТ е разрешено на Димитър Славов Керемидчиев, в качеството си на възложител/собственик на ПИ №000214, в м.“Куруджа дере“ в землището на с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, да възложи изработването на КПИИ се от: 1.Проект за ПУП-ПЗ, в обхват ПИ №000214, в м.“Куруджа дере“ в землището на с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и 2.Инвестиционен проект за „Селскостопанска постройка за отглеждане на аквакултура – риболюпилня в рециркулационна система”,

13. Заповед №13/27.07.2018г., с която на основание чл24а, ал.2 от ЗУТ е разрешено на Таня Пенева Димитрова и Николай Петров Георгиев, собственици на имот №503037, с НТП- Стопански двор, по КВС на землище с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска, да възложат изработването на Проект на ПУП – ПРЗ, в обхват на собствения им имот №503037 по КВС на с.Срем.

14. Заповед №14/03.08.2018г., с която на основание чл. 150, ал.1, във връзка с чл.150, ал.6 от ЗУТ е разрешено на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Реконструкция на МрНН на ТП „2“ , включващ „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „2“ с.Хлябово до първи стълб на изводи НН-2 и 3; „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „5“ с.Хлябово до първи стълб изводи ТТ-3 и 4“, състоящ се от: 1.Проект за ПУП – Специализирана схема за прокарване на подземни проводи на техническата инфраструктура –„Изграждане на КЛ 1кV от ТП „2“ с.Хлябово до първи стълб на изводи НН-2 и 3“ и „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „5“ с.Хлябово до първи стълб изводи ТТ-3 и 4“ и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на МрНН на ТП „2“ , включващ „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „2“ с.Хлябово до първи стълб на изводи НН-2 и 3; „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „5“ с.Хлябово до първи стълб изводи ТТ-3 и 4“;

15. Заповед №15/04.09.2018г., с която на основание чл. 150, ал.1, във връзка с чл.150, ал.6 от ЗУТ е разрешено на „Електроразпределение Юг” ЕАД – град Пловдив, да възложи изработването на КПИИ за строеж: „Реконструкция на МрНН на ТП „5“ гр.Тополовград, включващ: Изграждане на КЛ 1кV от ТП „Автогара“ гр.Тополовград до първи стълб на извод НН-5; Реконструкция на ВЛ 1кV извод НН-5 от ТП „Автогара“ гр.Тополовград; Изграждане на КР 1кV от ТП „8“ гр.Тополовград до първи стълб на извод НН-4; Реконструкция на ВЛ 1кV извод НН-4 от ТП „8“ гр.Тополовград“, състоящ се от: 1.Проект за ПУП – Специализирана схема за прокарване на подземни проводи на техническата инфраструктура за „Изграждане на КЛ 1кV от ТП „Автогара“ гр.Тополовград до първи стълб на извод НН-5“ и „Изграждане на КР 1кV от ТП „8“ гр.Тополовград до първи стълб на извод НН-4“ и 2.Инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на МрНН на ТП „5“ гр.Тополовград, включващ: Изграждане на КЛ 1кV от ТП „Автогара“ гр.Тополовград до първи стълб на извод НН-5; Реконструкция на ВЛ 1кV извод НН-5 от ТП „Автогара“ гр.Тополовград; Реконструкция на ВЛ 1кV извод НН-4 от ТП „8“ гр.Тополовград“;

16. Заповед №16/19.2018г., с е разрешено на Кольо Стоянов Ичев, собственик на част от ПИ с пл.№207, за който е отреден УПИ VІІ-207, в кв.22 по ПУП на гр.Тополовград, да възложи изработването на Проект за частична промяна на ПУП-ПР на гр.Тополовград, одобрен със заповед №3/27.01.1984г., с цел поставяне на вътрешно регулационните линии на УПИ VІІ-207, в кв.22, в съответствие със съществуващите граници на поземления имот към УПИ VІІІ-204, в кв.22, на основание §8, ал.1 и ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

- последна за 2018г.

 

            Обществен достъп до съдържанията на издадените разрешения да изготвяне/промяна на ПУП и КПИИ, както и приложенията към тях е осигурен, всеки работен ден от 16-17ч., в отдел ППУТ, стая №51, трети етаж, на сградата на Общинска администрация – Тополовград, след предварително заявяване от страна заинтересованите.

                                                      

Отдел „ППУТ“ при

Общинска администрация Тополовград

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1186820
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
425
463
4365
1171368
4365
51149
1186820

Вашето IP: 207.46.13.74
Час: 2021-08-04 19:14:15

Времето в Тополовград

opak