За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Обявления

Големина на шрифта

 


 

Обявление №24 от 27.04.2021 г.-изтегли 

 


ОБЯВЛЕНИЕ: Отмяна на чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Тополовград /публикувано на 31.03.2021 година/-изтегли

 


 

 

 Докладни записки от Заседание №22/09.04.2021год.-изтегли

 

 


 

 

Жалба от Божин Божинов - Кмет на община Тополовград против Решение №189 по т.2 от дневния ред от 04.03.2021г. в частта му - т.8.-изтегли

 


 

 

Обявление №23 от 25.03.2021 г.-изтегли

 

 


 

Обявления мандат 2019 г. - 2023 г : 

 


 

 Докладни записки от Заседание №21/04.03.2021год.-изтегли

 


 

Обявление №22 от 02.03.2021 г.-изтегли

 


 

 

 Докладни записки от Заседание №20/26.02.2021год.-изтегли

 


 

 

Обявление №21 от 18.02.2021 г.-изтегли

 


 

Докладни записки от Заседание №19/29.01.2021год.-изтегли


 

Обявление №20 от 22.01.2021 г.-изтегли 

 


 

 Публикувано на 20.01.2021г.

ПОКАНА

 

ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 04.02.2021 г. (четвъртък) ОТ 11:00 ЧАСА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

 

 

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

 

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

 

Деловодство:тел.0470/53296

 

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

П О К А Н А

 

 

 

» Изслушването на допуснатия кандидат за съдебен заседател за Районен Съд-Тополовград Николай ......... Николов да се проведе на 04.02.2021г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград, находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

 

» Не по-късно от 3 /три /работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения, и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

 

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД, МАНДАТ 2019-2023 година:

 

1.Николай .................. Николов - документи:       -изтегли

 

                                                                                    

 

 

 


 

Публикувано на 08.01.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №160 от 23.12.2020 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и / съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024 година до 30.04.2021 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

 

На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва: 

 

-         Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт. 

 

-          Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 30.04.2021 г./включително/.

 

 


 

 Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА(публикувано:16.12.2020)-изтегли


 

 

 

 

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 18.01.2021 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 11:00 ЧАСА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

 

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

Деловодство:тел.0470/53296

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

П О К А Н А  

 

 

» Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград: Пепа Ал. Чобанова и Бисерка Ив.Стоева, да се проведе на 18.01.2021г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград, находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

 

» Не по-късно от 3/три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност,могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси,които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения, и същия ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

 

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД, МАНДАТ 2019-2023 година:

 

1.ПЕПА АЛ. ЧОБАНОВА :-изтегли

                                               -изтегли                                                                    

                                               -изтегли

                                               -изтегли

2.БИСЕРКА ИВ.СТОЕВА:  -изтегли

                                               -изтегли

                                               -изтегли        

                                               -изтегли                                                          

 


 

Обявление 19 от 14.12.2020 г.-изтегли


 

ОБЯВЛЕНИЕ: В предвид на чл.26, ал.2, ал.3, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14 дневен срок от публикуването на интернет страницата на Община Тополовград, могат да се правят предложения и становища по проекта за Промяна-/създаване на нови разпоредби-чл.63а, чл.75а и чл.77а/ в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на ОбС-Тополовград на адрес: гр. Тополовград, пл.”Освобождение” №1, ет.3, стая 37 или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (Публикувано:30.11.2020г.)Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">

Проект:Промяна-/създаване на нови разпоредби-чл.63а, чл.75а и чл.77а/  в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-изтгели

 

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №136 от 30.10.2020 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и / съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024година до 15.01.2021 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

 

На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва: 

 

-         - Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт. 

 

-        -Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 15.01.2021 г./включително/.

 


 

 Обявление 18 от 18.11.2020 г.-изтегли

 


 

Съобщение по адм.дело №267/2020г. на Административен съд-Ямбол.

Съобщение  -изтегли

Жалба           -изтегли стр.1

                      -изтегли стр.2

                      -изтегли стр.3

 

 


 

Съобщение по адм.дело №267/2020г. на Административен съд-Ямбол.

Съобщение-изтегли

Определение-изтегли стр.1

                      -изтегли стр.2

                      -изтегли стр.3

                      -изтегли стр.4

 


 

Съобщение по адм.дело №267/2020г. на Административен съд-Ямбол.

Съобщение- изтегли

Разпореждане- изтегли

 

 


 

Обявление 17 от 22.10.2020 г.-изтегли


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА-изтегли


 

Обявление 16 от 23.09.2020 г.-изтегли


pokana publichno obsujdane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложения-изтегли

 Публикувано:17.09.2020г.


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА-изтегли

 


 

Решение №90/19.06.2020 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбата на чл.41, ал.8 и ал.9 само по отношение на "специализирани ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари" и разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 само относно патентните дейности, посочени в т.12 и 13 от Приложение №4 към глава втора, раздел V от ЗМДТ от Н аредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Тополовград, приета с решение №40 от 28.02.2018 г.-изтегли

 

 


 

Обявление 15 от 03.08.2020 г.-изтегли


 

 

Съобщение на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.285/22.07.2020г. във връзка с Решение №110/15.07.2020г. по Административно дело №63/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

 

Съобщение-изтегли

 

Решение -изтегли

 

 


 

Писмо на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.267/13.07.2020г. във връзка с Решение №82/15.06.2020г. по Административно дело №61/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

 

Писмо-изтегли

Решение изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

                            -стр.5

                        -стр.6

Протест-изтегли-стр.1

                            -стр.2

 


 

Съобщение на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.263/02.07.2020г. във връзка с Решение №90/19.06.2020г. по Административно дело №43/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

Съобщение-изтегли

Решение изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

                            -стр.5

                        -стр.6


 

Съобщение на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.247/22.06.2020г. във връзка с Решение 82/15.06.2020г. по Административно дело 61/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол

Съобщение-изтегли

Решение изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

                            -стр.5

                            -стр.6


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ: В изпълнение на Решение №97 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Тополовград се УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и / съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024година до 31.08.2020 година, открита с Решение №542/10.06.2019г. на ОбС-Тополовград. при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:

 

На основание чл.67, чл.68, ал.1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба №7 за съдебните заседатели /обн.ДВ.бр.81/2017г./ и решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд-Ямбол от 11.02.2019г. и на Общото събрание на съдиите от Апелативен Съд-Бургас от 25.04.2019г., открива процедура за определяне на 15/петнадесет/ съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г. и открива процедура за определяне на 3/трима/ съдебни заседатели за Окръжен Съд-Ямбол мандат 2020г.-2024г. и определя правила за нейното провеждане както следва:

 

-         - Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

-          -Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец/приложение №1 или №2/ за участие в процедурата/публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел Общински Съвет-Тополовград/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт в срок до 12.08.2019г./включително/.

 

-       -   Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

 


 

 

Протокол от проведено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд-Ямбол на 15.06.2020г. за избор на съдебни заседатели за мандат 2020г.-2024г. за Районен съд-Тополовгрд - изтегли

 


 

Обявление 14 от 13.07.2020 г.-изтегли

 


 

Съобщение от 02.07.2020г.:Общински съвет-Тополовград обявява вляло в сила съдебно решение № 82/15.06.2020г.,по Административно дело №61/2020г. по описа на Административен съд-гр.Ямбол

 

Решение-изтегли-стр.1

                             -стр.2

                             -стр.3

                             -стр.4

                             -стр.5

                             -стр.6

Съобщение-изтегли

Обявление 13 от 17.06.2020 г.-изтегли

 


 

Обявление Проект: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРоБИ/, приета с Решение №120/30.10.2008г.последно изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017г.на ОбС-Тополовград, /публикувано: 16.06.2020./

 


 

Обявление 12 от 20.05.2020 г.-изтегли

 


 

 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА-изтегли


 

 публикувано на 24.04.2020г.

ПОКАНА

ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 14.05.2020 г. (четвъртък) ОТ 11:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

Деловодство:тел.0470/53296

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">

 

П О К А Н А

 

» Изслушването на допуснатия кандидат за съдебен заседател за Районен Съд-Тополовград Николинка ......... Димитрова да се проведе на 14.05.2020г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград, находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

» Не по-късно от 3 /три /работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата,включващи и въпроси, които да му бъдат поствени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол,в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения,и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД,МАНДАТ 2019-2023 година:

1.Николинка .................. Димитрова - документи: -изтегли

                                                                                    -изтегли

                                                                                    -изтегли

                                                                                                   -изтегли


 

Обявление 11 от 24.04.2020 г.-изтегли

 


 

 

Обявление : Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №502/27.03.2019 г. на ОбС-Тополовград.(публикувано:22.04.2020г.)-изтегли

 


 

Обявление 10 от 13.04.2020 г.-изтегли


СЪОБЩЕНИЕ
(публикувано на 23.03.2020г.)
                                                                  

Уважаеми жители на Община Тополовград,

Поради обявеното извънредно положение на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че през месец март, Общински съвет Тополовград няма да заседава с оглед спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19 .Следваща сесия на ОбС Тополовград ще бъде свикана след като се прецени обстановката и спешността на решенията, които трябва да се вземат.

          Най-важно е здравето. Нека запазим нашето здраве и това на близките около нас. Да бъдем съпричастни и самодисциплинирани!

 

 

Силвия Георгиева  

Председател Общински съвет Тополовград

 


 

 

Съобщение от 09.03.2020г.:Призовка на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.132/04.03.2020г. във връзка с Определение 98/27.02.2020г. на Административен съд-Ямбол по насрочване на административно дело 61/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол,относно Протест от Христо Джонджоров-прокурор при Районна прокуратура гр.Ямбол против т.10,съгласно Приложение 17 от Решение 31/31.01.2020г. по т.3 от Протокол 7 от заседание ,проведено на 31.01.2020 г. , Общинска съвет-Тополовград.

Призовка -изтегли

Протест   -изтегли-стр.1

                               -стр.2

Жалба-изтегли-стр.1

                         -стр.2

                         -стр.3

                         -стр.4

 Определение -изтегли-стр.1

                                       -стр.2

                                       -стр.3

 


 

Съобщение от 09.03.2020г.:Призовка на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.131/04.03.2020г. във връзка с Определение 94/25.02.2020г. на Административен съд-Ямбол по насрочване на административно дело 63/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол,относно Жалба от Божин Петров Божинов-Кмет на Община Тополовград против Решение 31 по т.3 от дневния ред от 31.01.2020г. в частта му-точка 10/съгласно приложение 17/и точка 17/ на Общинска съвет-Тополовград

 

Призовка       -изтегли

Определение -изтегли-стр.1

                                      -стр.2

Жалба-изтегли-стр.1

                         -стр.2

                         -стр.3

                         -стр.4


 

Обявление №9 от 04.03.2020г.във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г.(публикувано на 04.03.2020г.)-изтегли

Обявление 8 от 20.02.2020 г.-изтегли

 


 

Съобщение от 20.02.2020г.:Общински съвет-Тополовград обявява вляло в сила съдебно решение № 26/12.02.2020г.,по Административно дело 442/2019г. по описа на Административен съд-гр.Ямбол

Решение-изтегли-стр.1

                             -стр.2

                             -стр.3

                             -стр.4

                             -стр.5

Съобщение-изтегли

 


 

Съобщение от 19.02.2020г.:ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева-Зам.Адм.ръководител-Зам.Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол с изх.№ 7/2020 от 07.02.2020г.,против разпоредбата на чл.11,ал.1,чл.41,ал.8 и ал.9 и чл.52,ал.1,т.4 от Наредба за определяне на размера наместните данъци на територията на община Тополовград

Протест-изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

Разпореждане-изтегли-стр.1

                                      -стр.2

                                      -стр.3

Призовка-изтегли

 


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА (публикувана на 17.02.2020г.) по Докладна записка с вх.№58 от 14.01.2020г. от Митко Лазаров Батчев – Председател на КПОДОбСТНКВОА относно: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-изтегли

Обявление 7 от 03.02.2020 г.във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за  Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г. -изтегли

Обявление:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация(публикувано на 29.01.2020г.)-изтегли

Проект на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023г.-изтегли

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА(публикувана на 29.01.2020г.)-изтегли

 

 Обявление 6 от 24.01.2020 г.-изтегли

 


 

 Публикувано на 20.01.2020г.

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 05.02.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 11:00 ЧАСА

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

Деловодство:тел.0470/53296

e-mail:obs_topolovgrad@abv.bg

 

П О К А Н А

 

» Изслушването на допуснатия кандидат за съдебен заседател за Районен Съд-Тополовград Елена .........Димова да се проведе на 05.02.2020г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград,находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

» Не по-късно от 3/три/работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност,могат да представят на общинския съвет становища за кандидата,включващи и въпроси,които да му бъдат поствени.Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол,в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения,и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД,МАНДАТ 2019-2023 година:

1.Елена..................Димова-документи:-изтегли

                                                                 -изтегли

                                                                 -изтегли

 


 

Обявление 5 от 17.01.2020 г.-изтегли

Обявление:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация(публикувано на 15 януари 2020г.)-изтегли

Проект на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023г.-изтегли

 


 

Съобщение от 27.12.2019г.:ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева-Зам.Адм.ръководител-Зам.Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол с изх.1792/2019г. от 10.12.2019г.,против разпоредбите на чл.58,ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне на размера наместните данъци на територията на община Тополовград,приета с Решение 40/2802.2008г. на Общински съвет-Тополовград

Протест-изтегли - стр.1

                              -стр.2

Определение-изтегли-стр.1

                                     -стр.2

                                     -стр.3

Призовка-изтегли

 


 

Обявление 4 от 26.12.2019 г.- изтегли

Обявление №3 от 23.12.2019 г. -изтегли

Обявление №2 от 13.12.2019 г. -изтегли

Обявление №1 от 27.11.2019 г. -изтегли

 

Обявления мандат 2015 г. - 2019 г :

Обявление във връзка с влязло в сила Определение №487/12.09.2019 г. о административно дело №240/2019 г. о описа на Административен съд - Ямбол

обявление

придружително писмо

Обявление №59 - изтегли

Обявление №58 във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за  Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г. - изтегли

Обявление №57 от 17.09.2019 г. - изтегли

Обявление №56 от 26.08.2019 г. - изтегли

Обявление №55 във връзка с удължаване на срока за избор на съдебни заседатели - изтегли

Обявление №54 от 26.07.2019 г. - изтегли

Обявление №53 от 25.07.2019 г. - изтегли

 

Влязло в сила определение №361/18.06.2019 г. по Административно дело №176/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Ямбол - изтегли

Протокол от 13.06.2019 г. на Ямболски Административен съд: Прекратява производството по Административно дело №163/2019 г. 

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

 

Определение №361/18.06.2019 г. на Административен съд - гр. Ямбол: Прекратява производството по Административно дело №176/2019 г.

определение - изтегли

съобщение - изтегли

Обявление №52 от 25.06.2019 г. - изтегли

ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева, ПРОТИВ: Разпоредбите на чл.24, ал.2, чл.37, ал.4, чл.45, ал.47, ал.6 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тополовград

протест - изтегли

призовка - изтегли

 

Оспорване на Решение №533 от 27.05.2019 г. от Областен Управител на област Хасково

стр. 1

стр. 2

стр. 3

 Протокол на Ямболски административен съд, относно прекратяване производството по Административно дело №163/2019 г. - изтегли

               

   О Б Я В Л Е Н И Е

       С решение №542 по т.2 от дн.ред, по протокол №51 от 10.06.2019г. , на Общински съвет-Тополовград , е открита процедура за избор за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г.

 

       Във връзка с откритата процедура, кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 12.08.2019г./включително/, в деловодството на Общински съвет-Тополовград/етаж III, стая 37/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

 

       Заявления по образец за участие в процедурата е публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел-Общински съвет.

 

Адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – зам.председател,

 

изпълняващ функциите и правомощията на Председател на ОбС-Тополовград

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 


Решение №125/05.06.2019 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбите на чл.25, ал.1, чл.26, ал.2, и чл.35, ал.2, т.1 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община Тополовград, приета с решение  №86 от проведеното на 27.04.2012 г. заседание на ОбС - Тополовград

решение стр.1

решение стр.2

решение стр.3

решение стр.4

решение стр.5

решение стр.6          съобщение стр.1; съобщение стр.2

Решение №123/31.05.2019 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбите на чл.22, ал.2, чл.34, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.35, ал.3, т.1 и чл.39, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на община Тополовград, приета с Решение №86 от проведено на 27.04.2012 г. заседание на ОбС-Тополовград

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

страница 5

страница 6

Обявление №50 от 06.06.2019 г. - изтегли

Протест от Димитринка Георгиева-зам.адм.ръководител, зам.Окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура-Ямбол за отмяна на разпоредбата на чл.45 и чл.63-чл.65 от Наредбата за управление на отпадъците на територията  на община Тополовград - изтегли

Жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ ООД гр.София за отмяна на разпоредбата на   чл.45 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община   Тополовград - изтегли

Обявление №49 от 18.04.2019 г., публикувано на 18.04.2019 г. - изтегли

Решение №45/11.03.2019 г. на Ямболски административен съд, публикувано на 03.04.2019 г. - изтегли

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА, публикувана на 26.03.2019 година - изтегли

Обявление №48 от 20.03.2019 г. - изтегли

Справка по чл 26, ал 5 от ЗНА, публикувана на 26.02.2019 година - изтегли

Обявление N 47 от 21.02.2019 г. - изтегли

 Проект на Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тополовград, приета с Решение №68/30.04.2008г. на ОбС-Тополовград, публикуван на 07.02.2019 г. - изтегли

Oбявление N 46 от 24.01.2019 г.-изтегли

Oбявление N 45 от 13.12.2018 г.-изтегли

Съобщение и Решение N 216/23.11.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:13.12.2018/ -изтегли

Oбявление N 44 от 23.11.2018 г.-изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувана:25.10.2018г./ -изтегли

Oбявление N 43 от 19.10.2018 г.-изтегли

Oбявление N 42 от 21.09.2018 г.-изтегли

Решение N 109/30.05.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:14.09.2018/    -изтегли

Oбявление N 41 от 23.08.2018 г.-изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:23.08.2018г./

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:26.07.2018г./

 

Oбявление N 40 от 23.07.2018 г.-изтегли

Oбявление N 39 от 22.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 38 от 04.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 37 от 23.05.2018 г.-изтегли

Oбявление N 36 от 20.04.2018 г.-изтегли

Обявление Проект :Изменение на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост нa Община Тополовград в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение №233/30.06.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:12.04.2018г./

Oбявление N 35 от 23.03.2018 г.-изтегли

Oбявление N 34 от 22.02.2018 г.-изтегли

Проект на Програма за  опазване на околната среда на Община Тополовград 2016г.-2020г./публикувано:16.02.2018г./

изтегли:Обявление

изтегли: Програма

Oбявление N 33 от 23.01.2018 г. - изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА - изтегли

Обявление N 32 от 15.12.2017 г. - изтегли

Oбявление  N 31 от 06.12.2017 г.-  изтегли

Oбявление  N 30 от 22.11.2017 г. - изтегли

Обявление Проект: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРоБИ/, приета с Решение №120/30.10.2008г.последно изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017г.на ОбС-Тополовград, /публикувано: 20.11.2017 г./

Обявление N 29 от 19.10.2017г.-изтегли

Обявление N 28 от 20.09.2017г.-изтегли

Обявление N 27 от 23.08.2017г.-изтегли

Обявление N 26 от 20.07.2017г.-изтегли

Обявление N 25 от 22.06.2017г.-изтегли

Обявление N 24 от 23.05.2017г.-изтегли

Обявление N 23 от 21.04.2017г.-изтегли

Обявление N 22 от 23.03.2017г.-изтегли

Обявление Проект:Отмяна на чл. 5, ал.1, т. 4 и § 8, ал. 3 и ал. 5 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение № 161/28.01.2009 г., с последно изменение с Решение № 207/3.01.2017 г/публикувано:13.03.2017г./

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА  - изтегли

Обявление N 21 от 17.02.2017г. -изтегли

Обявление:Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Тополовград за 2016 година/публикувано:09.02.2017г./

Обявление Проект: Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 от 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:08.02.2017г./
Обявление N 20 от 23.01.2017г.  -изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:12.01.2017г./-изтегли

Обявление N 19 от 15.12.2016г  -изтегли

Обявление N 18 от 17.11.2016г  -изтегли

Обявление N 17 от 21.10.2016 г -изтегли

Обявление N 16 от 04.10.2016 г -изтегли

Обявление N 15 от 14.09.2016 г -изтегли

Обявление N 14 от 22.08.2016 г. -изтегли

Обявление N 13 от 22.07.2016 г. -изтегли

Обявление N 12 от 24.06.2016 г. -изтегли

Обявление N 11 от 20.05.2016 г. -изтегли

Обявление N 10 от 19.04.2016 г. -изтегли

Обявление N 9   от 23.03.2016 г. -изтегли

Обявление N 8   от 18.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 7   от 03.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 6   от 21.01.2016 г. -изтегли

Обявление за Отчета за изпълнението на бюджета, по сметките на средствата от ЕС за 2015 г. на Община Тополовград - публикувано на 11,01,2016 г.

Обявление N 4 от 15.12.2015 г. - изтегли

Обявление N 3 от 04.12.2015 г. - изтегли

 

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТОПОЛОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Обявление N 2 от 20.11.2015 г. - изтегли

Обявление N 1 от 11.11.2015 г. - изтегли

 

 *********************************************************************************

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е №654 по точка 1 от дневния ред 13.10.2015 година -  изтегли

Обявление N 60 от 02.10.2015 г. - изтегли

Обявление N 59 от 25.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 58 от 15.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 57 от 20.08.2015 г. - изтегли

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград - публикувано на 05,08,2015 г.

Решение №79 на Административен съд - Ямбол

 

Обявление N 56 от 22.07.2015 г. - изтегли

Обявление N 55 от 23.06.2015 г. - изтегли

 

Обявление на проект: Приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

ОБЯВЛЕНИЕ

 

             На основание чл. 26,ал. 2 от Закона за нормативните актове ( ЗНА) Община Тополовград обявява, че предстои обсъждане в Общинският съвет на проект на изменение на   Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

 

Мотиви: предоквратяване на възможност за въвеждане на дискриминационни условия , които да стесняват кръга на потенциални наематели, арендатори или купувачи, Друг мотив това е задължението на Община Тополовград да гарантира ефективна, лоялна и свободна конкуренция и да се избегне възможността по сега действащата наредба да се нарушават основни принципи на свободната конкуренция

 

Приложение: Проект за решение- сканиран документ

 

Обявление N 54 от 20.05.2015 г.      - изтегли

Обявление N 53 от 21.04.2015 г.      - изтегли

 

Проект: Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Тополовград.

 

Обявление N 52 от 16.03.2015 г.      - изтегли

Обявление N 51 от 19.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 50 от 05.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 49 от 27.01.2015 г.      - изтегли

Обявление N 48 от 21.01.2015 г.      - изтегли

 Проект: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тополовград

 

Обявление N 47 от 12.12.2014 г.             - изтегли

Обявление N 46 от 18.11.2014 г.             - изтегли

Обявление N 45 от 17.10.2014 г.             - изтегли

Обявление N 44 от 17.09.2014 г.             - изтегли

Обявление N 43 от 15.07.2014 г.             - изтегли

Обявление N 42 от 17.06.2014 г.             - изтегли

Обявление N 41 от 20.05.2014 г.             - изтегли

Обявление N 40 от 15.04.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 39 от 04.03.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 38 от 24.01.2014 г.             - изтегли

Обявление N 37 от 22.01.2014 г.             -изтегли

Обявление N 36 от 20.01.2014 г.             -изтегли

Обявление на ДЗ от 10.01.2014 г.           -изтегли

Обявление N 34 от 20.11.2013 г              -изтегли

Обявление N 33 от 22.10.2013 г              -изтегли

Обявление N 32 от 22.10.2013 г.             -изтегли

Обявление N 28 от 04.09.2013 г.            - изтегли

Обявление №27 от 27.08.2013 г.             -изтегли

Обявление №26 от 10.07.2013 г.             -изтегли

Обявление №24 от 22.05.2013 г.            - изтегли

Обявление №23 от 18.04.2013 г.            - изтегли

Обявление №21 от 18.02.2013 г.            - изтегли

Обявление №20 от 21.01.2013 г.           - изтегли

Протест до Административен съд град Ямбол от Районен прокурор от Районна прокуратура гр. Тополовград - изтегли

Обявление №19 от 11.12.2012 г.           - изтегли

Обявление №18 от 22.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №16 от 16.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №15 от 15.10.2012 г.           -  изтегли

Обявление №14 от 13.09.2012 г.           -  изтегли

Обявление №13 от 26.07.2012 г.           -  изтегли

Обявление № 12/02.07.2012 г.              -  изтегли

Обявление на ДЗ 19.06.2012 г.              -  изтегли

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1105542
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
783
994
2637
1098646
4915
32671
1105542

Вашето IP: 3.236.214.19
Час: 2021-05-06 19:06:34

Времето в Тополовград

opak