За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Бюджет, местни данъци и такси

Големина на шрифта

 

 


 

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.01.2021г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.02.2021г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.03.2021г.-изтегли

Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021г.-изтегли 

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за м.март 2021г.-изтегли

План капиталови разходи 2021г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.04.2021г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.05.2021г.-изтегли

Отчет корекция за м.12.2020г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021г.-изтегли 

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.07.2021г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.08.2021г.-изтегли

Бюджет 2021-изтегли

Отчет 2020-изтегли

Доклад относно:изпълнение бюджета на Община Тополовград към 31.12.2020г.(публикувано:18.10.2021г.)-изтегли

Тригодишна прогноза 2022-2024г.-II етап (публикувано:18.10.2021г.)-изтегли

 

 


 

 

РАЗДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Декларация по чл. 18, от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград-изтегли

 

 

 


Съобщение

 

 

                Съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължава срока, в който може да се ползва отстъпка 5% при предплащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства до 30.06.2020.

         С решение на общинския съвет такса битови отпадъци през 2020г. отстъпката 5% се удължава за предплатилите до 30.06.2020г.- за цялата година.

 


 

 

 

 

РАЗДЕЛ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

(В изпълнение на изискванията на чл.133,ал.4 от ЗПФ)


 

Протокол от проведено публично обсъждане на проекта за бюджтет на Община Тополовград за 2021г.-изтегли

 


 

Публикувано: Понеделник, 01 Февруари 2021 17:00

 

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2021

         На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,

 

                                                    КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

 кани жителите на общината и представители на бизнеса на 05.02.2021г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Тополовград – 3 етаж в сградата на общинска администрация на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2021г.

 

       Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на общината за 2021г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

          Дневен ред на обсъждането:

        - Представяне на проекта за общински бюджет за 2021г.

        - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

        - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и   представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет Тополовград.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат на електронната поща  на общината :Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и в деловодството на Общинска администрация Тополовград.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 08.12.2020г. на интернет страницата на Община Тополовград  www.topolovgrad.net


Публикувано: Понеделник, 01 Февруари 2021 17:00

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Проектобюджет на Община Тополовград за 2021 година

(ЗА ПУБЛИЧНО ИНФОРМИРАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ)

 

         УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

     

         Предлагам на Вашето внимание Проектобюджет на Община Тополовград за 2021 година.

          Предложеният проект за бюджет за 2021г. на Община Тополовград е разработен в съответствие с изискванията на:

           -Закон за публичните финанси

          -БЮ №4 от 01.09.2020г. на МФ – Указания за подготовка и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 год.


          -Решение на Министерски съвет № 778 от 29 октомври 2020г. за одобрение проекта на Закон за държавния бюджет на Република България през 2021 година

          -Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

          -ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на ДБРБ за 2021 г.

         -Указанията относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021г.дадени с ФО 1/18.01.2021г. на Министерство на финансите

          -Бюджетен календар на община Тополовград

- Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тополовград .

Собствените приходи са определени на базата на анализиране на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. В условията на постоянно намаляване на броя на населението на Общината ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им.

Бюджет 2021 е съставен относително в същите параметри като този за 2020г. За финансиране на капиталовата програма се разчита на целевите средства за капиталови разходи и на приходите от местни дейности както и на доброто усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС- Приложение №1, Приложение №2, Приложение №2а, Приложение №3.

 

ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2021 ГОДИНА

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2021 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: БЮ №4 от 01.09.2020г. на МФ, ПМС № 381/30.12.2020 г. за изпълнението на ДБРБ за 2021 г.и Указанията относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. дадени с ФО 1/18.01.2021г. на Министерство на финансите

 

Разходи

Преходен остатък

Средства на разпореждане пар.88

Дофинансиране

Всичко

Разходи за делегирани държавни дейности

7 275 889

638 496

- 96 981

0

7 817 404

Разходи за местни дейности

5 867 628

230 155

- 22 981

0

6 074 802

ОБЩО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

13 892 206

 

 

Разпределение на разходите в бюджета на Община Тополов - Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 5а, Приложение № 5б, Приложение № 7, Приложение № 7а, Приложение № 8, Приложение № 9, Приложение № 10, Приложение № 11, Приложение № 12

 


Функция I „Общи държавни служби“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- държавно финансиране 986 100лв.
- преходен остатък: 59 799 лв
.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

-държавно финансиране – 346 450 лв.

Собствени приходи – 159 152лв.

Преходен остатък – 101 817 лв

С чл.51 от ЗДБРБ за 2021 г. са определени средствата за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности като за кметовете са 155 200лв. , за кметските наместници те са 138 500лв и съответно за служителите в общинската администрация те са 704 499лв. През 2021 г. с разпоредбата на чл.17 от ПМС 381/30/12/2020г е предвидено средствата за възнаграждение и осигурителни вноски на кметските наместници да бъдат предоставени на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности, въз основа на информация за броят им , съгл. решението на общински съвет на съответната община.Не се разрешава ползване на средствата определени за служителите в общинска администрация за финансиране на възнаграждения на кметове и кметски наместници.

В чл.92 ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г. е определено, че размерът на средствата за представителни разходи за кмет на община не може да бъдепо-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по пар.10-00 / издръжка / за дейност «Общинска администрация».

Размерът на средствата за представителни разходи за Общинските съвети съгл. чл.92 ал.2 от ЗДБРБ за 2021 г. не може да бъдепо-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по пар.10-00 / издръжка/ за Дейност «Общинска администрация»

 

 

Функция II „Отбрана и сигурност“  

-държавно финансиране- 150 511 лв.

- преходен остатък 38 489 лв.

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност"

В рамките на определените средства по стандарти се разпределят разходите за персонал и издръжка за: местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; секретарите на местните комисии за борба с трафика на хора.

В тази дейност се планират и отчитат разходите за издръжка за детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори.

През 2021 г. се въвеждат стандарти за финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на ДПС и допълващ стандарт за обслужвана площ за тези две дейностти.

Съгласно разпоредбата на § 4 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 255 от 10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, (обн., ДВ, бр. 87 от 1996 г.), органите на местното самоуправление и местната администрация съгласувано с Министерството на вътрешните работи и неговите териториални служби следва да осигурят приемни помещения на районните полицейски инспектори и необходимите материално-технически и финансови средства за тяхното функциониране.

Общините предоставят на органите на Министерството на вътрешните работи подходящи помещения извън сградите на полицейските служби за детски педагогически стаи и осигуряват финансови средства за обзавеждането, транспорта и цялостната им издръжка, съгласно разпоредбата на чл. 3 от Правилника за детските педагогически стаи, издаден от министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 92 от 1998 г.).

Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности "

В рамките на средствата по стандарта за финансиране на денонощните оперативни дежурни и на изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктове за управление се определя тяхната численост и се предвиждат съответните средства за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни.

Дейност 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия "

Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволни формирования в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) към 31 август 2020 г.и приетите стандарти с РМС № 790 от 2020 г.

 

Държавното финансиране осигурява средства за:

• Заплати и осигурителни вноски на щатен персонал -5 бр. денонощни дежурни;
• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на
2 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН );

.Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 3 бр. изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление.

•За участие в обучение и за изпълнение на задачи при бедствия , както и за застраховки срещу злополука и обучение

-за издръжка на районните полицейски инспектори

- за издръжка на ДПС

 

Функция III „Образование“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

-държавно финансиране 4 512 716лв.

- преходен остатък 421 968 лв.

- средства на разпореждане - 96 981лв.

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Държавно финансиране 83 000 лв.

Собствени приходи 70 000лв.

 

През 2021 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2018 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС № 208 от 2019 г. За всяка от групите се определя различна стойност на регионалния коефициент, съгласно чл. 3 а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (НФИСПУО).

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства по дейности от държавния бюджет въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали институциите прилагат система на делегиран бюджет. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят чрез формули и средствата за целодневна организация на учебния ден.

Първостепенните разпоредители с бюджет определят и утвърждават бюджет на всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование, като включват освен средствата по формула така и допълващите стандарти и нормативи за дете или ученик.

Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение не се предоставят от първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план. В случаите когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на записаните ученици в самостоятелна форма по данни от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 1 януари на текущата годината на училищата се предоставят средствата само за броя на явилите се на изпитите ученици, а неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).

От 2021 г. допълнителни средства за ученик в дневна форма на обучение и в дуална система на обучение в първи и втори гимназиални етапи се осигуряват по два различни допълващи стандарта в зависимост от вида на паралелката. Единият е за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, за ученици в специализирани и специални училища и в ЦСОП. Към него се отнасят и учениците в гимназиален етап в непрофилирани паралелки, които се обучават по училищни учебни планове и програми, утвърдени при условията и реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Вторият е само за ученици в профилирани паралелки в неспециализирани училища.

Чрез норматива за подпомагане заплащането на такси по чл.283 ал.9 от ЗПУО от държавния бюджет се предоставят средства за подпомагане заплащането на такси , дължими от родителите за дейносттите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование , осъществявано от общински детски градини и училища , извън финансирането от държавата.В съответствие с разпоредбите на чл.283 ал.10 от ЗПУО , условията и редът за пълно или частично подпомагане заплащането на дължими от родителите такси , се определят сНаредбата по чл.9 от ЗЧДТ.Съгл.чл.283 ал.11 от ЗПУО първостепенния разпоредител с бюджет е длъжен с не по-малко с 50 на сто от предоставените от държавата средства , да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси , дължими от родителите за дейносттите по хранене на децата в задължителното предучилищно възпитание.

 

В дейност 311 „Детски градини" се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с РМС № 790 от 2020 г. .

С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка с изключение на разходите за медицински персонал и за храна за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до постъпването им в I клас, осъществявано в групи в детските градини.

Разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи и на деца от 2- до 4-годишна възраст се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване, за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В дейност 318 „Подготвителна група в училище" се включват същите разходи, както за задължителното предучилищно образование на децата до постъпването им в I клас, осъществявано в групи в детските градини.

В дейностите 322 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата - специални, неспециализирани, специализирани и професионални гимназии, както и на центровете за специална образователна подкрепа. Средствата по стандартите, разпределени чрез формула, средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците, както и средствата за занимания по интереси организирани от училището, се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището/ЦСОП, с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане.

Директорът на училището/ЦСОП може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.

В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.

Преходните остатъци от стипендии се разчитат в разходен § 40-00 от ЕБК за 2021 г.

В дейност 389 „Други дейности по образованието" се планират и отчитат средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища - за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт и др. В същата бюджетна дейност се отчитат средствата за занимания по интереси за дейности извършвани от първостепенните разпоредители с бюджет.

Средствата за закупуване на учебници и учебни помагала и за компенсиране на превозните разноски на педагогическия персонал се предоставят на общините по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет, предложен от министъра на образованието и науката.

Предвидените в централния бюджет средства за закрила на деца с изявени дарби съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г., се предоставят по бюджетите на общините, изпълняващи мерки за закрила на децата с дарби, по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет.

Съгласно чл. 286, ал. 3 от ЗПУО средствата от държавния бюджет за национални програми за развитие на образованието се одобряват от Министерския съвет. Те се предоставят по бюджетите на общините по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ.

На основание чл. 282, ал. 18 от ЗПУО в случаите на разлики между разчетения брой на децата и учениците, въз основа на които са предвидени средствата от държавния бюджет за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие със ЗДБРБ за 2021 г. и данните по информационната система на Министерството на образованието и науката към 1 януари 2021 г., се извършват компенсирани промени по съответните бюджети и бюджета на Министерството на образованието и науката за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези разлики.

Съгласно чл. 282, ал. 21 от ЗПУО промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година в резултат от промени в броя на децата и учениците се допускат само в случаи на преместване на дете или ученик между институции, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет с изключение на случаите на преместване на ученик в друго училище по реда на чл. 199, ал. 1, т. 4 и когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой на децата и учениците или на групите и паралелките в някои институции, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет.

Общините публикуват на интернет страницата си информация по институции и по компоненти за разпределението на средствата по формули.

На основание чл. 290, ал. 3 от ЗПУО и чл. 9 от НФИСПУО училищата и детските градини, прилагащи система на делегиран бюджет, следва да публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.

 

Функция IV „Здравеопазване“

   -държавно финансиране 111 913лв.

   - преходен остатък 7 820 лв.

С приетия с РМС 790 от 2020г. стандарти за медицинско обслужване здравен кабинет , ясмена група към ДГ и детска ясла , за медицинска сестра е разчетена основна заплата в размер на 990лв със среден клас прослужено време 22 % и съответните задължителни осигурителни вноски от работодателя.

 

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- държавно финансиране   1 250 517 лв.

-преходен остатък 110 420лв.

Държавното финансиране включва издръжката на ДПЛПР с.Радовец и ЦСРИ Тополовград

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Държавно финансиране 176 505 лв.

Собствени приходи 374 100 лв.

През 2021г. със РМС 790 от 2020г. социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е определена да се финансира като делегирана от държавата дейност.Правилата за предоставяне на тази услуга са определени с чл.93 от ЗСУ . В размера на приетия стандарт са разчетени средства за :

-        възнаграждения на асистента на база на МРЗ за страната за 2021г. и съответните осигурителни вноски от работодателя;

-        разходи за работно облекло;

-        разходи за администриране на услугата;

-        разходи за транспорт по време на изпълнение на служебните задължения

Стандарта е разчетен един асистент да обслужва трима потребители при 8 ч. работен ден

 

Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Държавно финансиране 300 500 лв.

Собствени приходи 941 700 лв.

Капиталови разходи 2741 328лв., в т.ч. от МРРБ -2 073 728лв.

Разходите в тази функция се финансират от изравнителна субсидия и общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности:

 • Дейност 603 ,,Водоснабдяване и канализация, с планирани 2 113 428 лв.  
 • Дейност 604 ,,Осветление на улици и площади, с планирани 169 000 лв.., за подмяна на осветителни тела за улично осветление, подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление.
 • Дейност 606 ,,Ремонт и поддържане на уличната мрежа”, с планирани 219 800 лв..
 • Дейност 619 ,,Другидейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”с планирани 844 300 лв., за текущи и аварийни ремонти на общински имоти;
 • Дейност 622 ,,Озеленяване” е свързана с озеленяването на паркове, градинки и междублокови пространства, където са планирани 265 000 лв.
 • Дейност 623 ,,Чистота”, с планирани 372 000лв.

 

 

Функция VII „Почивно дело, култура, спорт“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- държавно финансиране - 264 132 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Държавно финансиране  39 500 лв.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ- 315 450лв.

 

За 2021 година за функция VІІ Почивно дело, култура и спорт се планират средства за следнитедейности:

 • Дейност 740 звено ,,Общински исторически музей – местна дейност, с планирани -71 000 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала и издръжка.
 • Дейност 714,,Спортни бази за спорт за всички – местна дейност, с планирани 108 000 лв.за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, издръжка на спортните зали и площадки, подпомагане текущата издръжка на спортнитек клубове с 23 500лв. и спортни прояви в общината.
 • Дейност 738 ,,Читалища – делегирана от държавата дейност, с планирани – 264 132 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 23 щатни бройки..
 • Дейност 745 ,,Обредни домове и зали – местна дейност, с планирани -28 000 лв.за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка.
 • Дейност 759 ,,Други дейности по културата – местна дейност, с планирани 147 950 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на културни мероприятия и тържества.

 

Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

- държавно финансиране - 212 145 лв.

- собствени приходи – 84 817 лв.

- ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - 128 338лв

За 2021 година за функция VІІІ «Икономическидейности и услуги» се планират средства за следните дейности:

 • Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство» - местна дейност, с планирани - 39 000 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и управление на общинския горски фонд
 • Дейност 866,,Общински пазари и тържища – местна дейност, с планирани   10 800лв.
 • Дейност 898 "Др.дейности по икономиката" -местна дейност, са планирани -375 500 лв.

          Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социални услуги в общността в съответствие с длъжностите по утвърдена методика от министъра на труда и социална политика за предоставяне на социални услуги в рамките на средства, определени по единните разходни стандарти.             

Файл за изтегляне(Проектобюджет на Община Тополовград за 2021 година)-изтегли

 


 

Протокол от проведено публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2019г. на Община Тополовград

изтегли стр.1

изтегли стр.2


 

Отчет на план-сметка за дейност"Чистота" за 2019г. и план-сметка за дейност"Чистота" за 2020г. на Община Тополовград ,съгласно чл.71 б от ЗМДТ(публикувано на 13.02.2020г.)-изтегли

 


 

 Бюджет 2020 г.(публикувано на 12.03.2020г.)- изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.01.2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.02.2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.03.2020г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-първо тримесечие 2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.04.2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.05.2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.06.2020г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета- второ тримесечие 2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.07.2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.08.2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.09.2020г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета- трето тримесечие 2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.10.2020г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.11.2020г.-изтегли

Корекция на оборотна ведомост 2019г.-изтегли

Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019г.-изтегли

Приложение N17 2019г.-изтегли

Доклад сметна палата 2019г. - изтегли

Годишен отчет за изпълнението на бюджета,капиталовите разходи и средствата от ЕС за 2019г. КСФ,ДЕС и РА-изтегли

 

Бюджет 2019 г. - изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.01.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.02.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.03.2019г.-изтегли 

Отчет за изпълнението на бюджета-първо тримесечие 2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.04.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.05.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.06.2019г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-второ тримесечие 2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.07.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.08.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.09.2019г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-трето тримесечие 2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.10.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.11.2019г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.12.2019г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-четвърто тримесечие 2019г.-изтегли

Информация за ГФО за 2019г. на Община Тополовград-изтегли

 

Бюджет 2018г.-изтегли

Докладна записка относно:Проектобюджет на Община Тополовград за 2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.01.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.02.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.03.2018г.-изтегли

Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.04.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.05.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.06.2018г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-второ тримесечие 2018-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.07.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.08.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.09.2018г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-трето тримесечие 2018-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.10.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.11.2018г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.12.2018г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-четвърто тримесечие 2018г.-изтегли

Информация за ГФО за 2018г. на Община Тополовград-изтегли

 

Информация за ГФО за 2017г. на Община Тополовград-изтегли

Бюджет 2017г.  - изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.01.2017г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.02.2017г.-изтегли

Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.04.2017г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.05.2017г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.06.2017г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-второ тримесечие-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.07.2017г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.08.2017г. -изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.09.2017г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-трето тримесечие-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.10.2017г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.11.2017г.-изтегли

Месечен отчет за изпълнение на бюджета м.12.2017г.-изтегли

Отчет за изпълнението на бюджета-четвърто тримесечие-изтегли

 

Информация за ГФО за 2016г. на Община Тополовград-изтегли

Бюджет 2016 г. - изтегли

 

Информация за ГФО за 2015г.на Община Тополовград:

Баланс и Отчет за приходите и разходите

Обяснителна записка 

Одитен доклад и становище 

Отчет за изпълнението на бюджета, сметките на средствата от ЕС, от други междун.програми и за чужди средства с код 33

 

Бюджет 2014 г. - изтегли

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263766
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
235
250
1026
1260686
7577
23121
1263766

Вашето IP: 207.46.13.120
Час: 2021-10-20 20:45:29

Времето в Тополовград

opak