Съобщения по чл.149, ал.6 от ЗУТ - 2020г.

Публикувана на Вторник, 15 Септември 2020 08:00
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 131
Големина на шрифта

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ППУТ” при Община Тополовград на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ съобщава, че през периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. от главния архитект на общината са издадени разрешения за строеж, за обекти на територията на общината, както следва:

 

№1 – празен номер/пропуснат/

 

1.Разрешение за строеж №2/16.04.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ І-173, в кв.20 по ПУП на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ЕООД – гр.Сливен;

 

2.Разрешение за строеж №3/14.05.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ VІІІ-244, в кв.47 по ПУП на с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „СОЛАР -М 2019“ЕООД, ЕИК 205836485, със седалище и адрес на с.Кокорево, общ.Тунджа, обл.Ямбол;

 

3.Разрешение за строеж №4/14.05.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ VІІІ-255, в кв.46 по ПУП на с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „СОЛАР -М 2019“ЕООД, ЕИК 205836485, със седалище и адрес на с.Кокорево, общ.Тунджа, обл.Ямбол;

 

4.Разрешение за строеж №5/25.05.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ С МОЩНОСТ 4950Wp, монтирана върху фасадата на жилищна сграда“, с местонахождение: УПИ VІ, в кв.17б по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: Иван Ралев Иванов и Люба Стоянова Иванова;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.Разрешение за строеж №6/28.05.2020г., за „ОГРАДА НА УПИ ХІХ-1368, кв.40 по ПУП на гр.Тополовград, към съседен УПИ ХVІІІ-1364, в кв.40“, с местонахождение: УПИ ХІХ-1368, в кв.40 по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТРОВ;

 

            6.Разрешение за строеж №7/28.05.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ V-4, в кв.1 по ПУП на с.Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасковска.

 

            7.Разрешение за строеж №8/28.05.2020г., за Изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Южна България, Община Тополовград, обл.Хасковска“, Подобект към обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“, с местонахождение: пл.“Освобождение“, част от улици с о.т 450-о.т.453 и от о.т.183-о.т.193, гр.Тополовград, обл.Хасковска” и възложител: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ЕАД – гр.София;

 

8.Разрешение за строеж №9/28.05.2020г., за „ПРЕУСТРОЙСТВО /смяна предназначението/ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В МАЛКА ВИНАРНА ИЗБА”, с местонахождение: УПИ ІІ, Промишлена зона „Изток“ гр.Тополовград, общ.Тополовград,   обл.Хасковска, „КАРАТ СТОЯНОВИ“ООД-гр.Тополовград.

 

9.Разрешение за строеж №10/28.05.2020г., за „Кабел 20кV от извод СрН“Албена“ до ТП „Авролева „ – гр.Тополовград“, с местонахождение: ул.“Васил Левски“/№9538/ и ул.“Трета“/№9549/ и ПИ №15, в Промишлена зона „Изток“ по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив.

 

10.Разрешение за строеж №11/08.09.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: ПИ с пл.№53, за който е отреден УПИ ХІІ-53, в кв.13 по ПУП на с.Планиново, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ЕООД – гр.Сливен.

 

11.Разрешение за строеж №12/11.09.2020г. за „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД – гр.София за захранване на Читалище Св.Св.Кирил и Методий - 1894” – гр.Тополовград“. с местонахождение: улици: „Искър“, „Трети март“, „Хр.Смирненски“, „Индже войвода“, „Хаджи Димитър“, „Марица“, „Тракия“ „Св.Св. Кирил и Методий“, „Васил Левски“, „Черно море“, „Тракия“, „Кольо Фичето“ и „Кара Кольо“ в гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „А1 България“ЕАД – гр.София.

 

            12.Разрешение за строеж №13/01.10.2020г. за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 29,625kWp“, с местонахождение: УПИ ІV-261, в кв.45 по ПУП на с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител:„ГИД ПАУР“ЕООД - гр.Елхово.

 

13.Разрешение за строеж №14/01.10.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ I-406, в кв.69 по ПУП на с. Синапово, общ. Тополовград, обл. Хасковска и възложител: „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД – гр. Сливен.

14.Разрешение за строеж №15/01.10.2020г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ ХI-54, в кв. 13 по ПУП на с. Планиново, общ. Тополовград, обл. Хасковска и възложител: „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД – гр. Сливен.

 

15.Разрешение за строеж №16/01.10.2021г., за ”ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, УПИ VІ-208, в кв. 44 по ПУП на с.Синапово, общ. Тополовград, обл. Хасковска „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД – гр. Сливен.

 

16.Разрешение за строеж №17/05.11.2020г., за „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30kW“, с местонахождение: УПИ V-215, в кв.29 по ПУП на с.Срем, общ.Тополовград и възложител: Тончо Георгиев Сулев .

 

17.Разрешение за строеж №18/11.12.2020г., за „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 29q58kW“, с местонахождение: УПИ VІІ-232, в кв.18 по ПУП на с.Срем, общ.Тополовград и възложител: Недялка Георгиева Загорова – последно за 2020г.

 

Разрешенията за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти и приложенията към тях се намират в отдел „ППУТ”, ет.3, стая №51 при Общинска администрация – гр.Тополовград. Обществен достъп до съдържанието на разрешенията за строеж и приложенията е осигурен всеки работен ден, в рамките на работното време, след предварително заявяване от страна на заинтересованите.

отдел „ППУТ”,

ОбА- гр.Тополовград