За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ 2018 г.

Големина на шрифта

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отдел “ОСИРУТ” при Община Тополовград на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ съобщава, че през периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г., от главния архитект на общината са издадени разрешения за строеж, за обекти на територията на общината, както следва:

 

1.Разрешение за строеж №1/19.01.2018г., за “СГРАДА ОТ ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ – ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ „КАФЕНЕ, с местонахождение: УПИ ХVІІІ-1346, в кв.29а по ПУП гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: Илия Щерев Димитров;

 

2.Разрешение за строеж №2/25.01.2018г., за “ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАД В ШИВАШКИ ЦЕХ ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ”, с местонахождение: УПИ Х-742, в кв.80 по ПУП на гр.Тополовград,   обл.Хасковска и възложител: „БРАТЯ КРАЕВИ”ООД – гр.Тополовград;

 

3.Разрешение за строеж №3/12.02.2018г., за „ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ PD2355 “Bulgarska polyana”, с местонахождение: Имот №000246 по КВС на землище с.Българска поляна, общ.Тополовград, обл.Хасковск и възложител: „БТК”АД – гр.София;

 

4.Разрешение за строеж №4/12.02.2018г., за „МАСИВНА ОГРАДА на УПИ ХІІІ-751, в кв.79 по ПУП на гр.Тополовград, към съседен имот УПИ ХІІ-755, с дължина 9,50м. и височина 2.2м”, с местонахождение: УПИ ХІІІ-751, в кв.79 по ПУП на гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: Елена Георгиева Димова;

 

            5.Разрешение за строеж №5/21.03.2018г., за “ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА БИЛКИ И СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И ПАКЕТАЖ”, с местонахождение: УПИ І, ПИ с пл.№70 в кв.11 по ПУП на с.Чукарово, общ.Тополовград,   обл.Хасковска и възложител: „БКС СЗ”ООД – гр.Тополовград;

            6.Разрешение за строеж №6/30.03.2018г., за „Изграждане на КСрН от П/я „Тополовград” – гр.Тополовград до ТП-3 с.Орешник, с местонахождение: Улици гр.Тополовград, имоти №039179, 039180, 039183, 039184, 039190, 039252, 000304-РПМ, 000437-РПМ и 000484 по КВС на землище гр.Тополовград, имоти №000145, 000146, 000152, 000153, 000155, 000156-РПМ, 024021,024024, 024926, 024028, 024029, 024080, 024081 по КВС на землище с.Орешник и улици с.Орешник, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово,

            7.Разрешение за строеж №7/30.03.2018г., за “ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РАБОТИЛНИЦА КЪМ ОУ”Иван Вазов” ВЪВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, УПИ ІІ, в кв.22 по плана на с.Устрем, Община Тополовград, с местонахождение: УПИ ІІ, в кв.22 по ПУП с.Устрем, общ.Тополовград,       обл.Хасковска и възложител: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД;

8.Разрешение за строеж №8/30.03.2018г., за ”Фотоволтаична централа с мощност 4860Wp“, с местонахождение: УПИ ІІІ-38, в кв.7 по ПУП на с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: ЗП Николай Костадинов Христов;

9.Разрешение за строеж №9/28.06.2018г., «СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРА – РИБОЛЮПИЛНЯ В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА“, с местонахождение: ПИ №66487.28.231, образуван от имот №66487.28.214 по Кадастрална карта на землище с.Синапово, идентичен с имот 000214, м.”Куруджа дере” в землището на с.Синапово, ЕКТТЕ 66487, общ.Тополовград, обл.Хасковска по предходна Карта на възстановената собственост и Димитър Славов Керемидчиев.

10.Разрешение за строеж №10/19.07.2018г., за „ЗАКРИТ НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР И ДР.“, с местонахождение: УПИ ІV-350, в кв.37 по ПУП на с.Светлина, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: Стоян Димитров Величков;

11.Разрешение за строеж №11\/02.08.2018г., за „Монтаж на инсталация – Видеонаблюдение за Рибовъдно стопанство – Язовир „Княжево“ , м.“Куруджа дере“, в землището на с.Синапово“, с местонахождение: ПИ №66487.28.232, образуван от имот №66487.28.214; ПИ №66487.28.207 и ПИ №66487.28.211 по Кадастрална карта на землище с.Синапово, идентичени с имоти №№000214, 000207 и 000211, м.”Куруджа дере” в землището на с.Синапово, ЕКТТЕ 66487, общ.Тополовград, обл.Хасковска по предходна Карта на възстановената собственост на землище с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: ЕТ „Димитър Керемидчиев“ – гр.Ямбол;

12.Разрешение за строеж №12\/02.08.2018г., за „Преустройство на Приемно-предавателна станция на „БТК“ЕАД-гр.София №BS 3817 и Приемно-предавателна станция на „Теленор България“ЕАД №6254”, с местонахождение: ПИ с идентификатор №77325.63.275 по Кадастрална карта на землище с.Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасковска, одобрена със Заповед №РД-18-766/19.03.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с имот №000275, от който е образуван проектен имот 000348, по предходна КВС на землище с.Хлябово, с възложител: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИА ПО ГОРИТЕ, собственик на съоръженията и базовата станция:„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ЕАД-София и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД - гр.София;

13.Разрешение за строеж №13\/28.08.2018г., за „Изграждане на КСрН 20кV от ВС „Устрем до КМ БКТП „Моста“ с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска“, с възложител: улици с.Устрем, РПМ ІІІ-671, землището на с.Устрем и с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

14.Разрешение за строеж №14\/28.08.2018г., за „Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ -Тополовград, в т.ч. Вътрешно преустройство на част от съществуваща триетажна сграда на СБАЛВБ – гр.Тополовград и Навес за линейки, дизелгенератор и паркинг“ , с местонахождение: УПИ І и УПИ VІІІ кв.113 по ПУП на град Тополовград, общ.Тополовград, обл. Хасковска, възложител: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНА ЛЕЧЕВИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“ЕООД – гр.Тополовград и ползвател: Министерство на здравеопазването;

15.Разрешение за строеж №15/20.09.2018г., за „Благоустрояване и озеленяване на училищен двор на ОУ“Иван Вазов“ – с.Устрем, общ.Тополовград, обл.Хасковска, с местонахождение: УПИ ІІ, в кв.22 по ПУП с.Устрем, общ.Тополовград,       обл.Хасковска, и възложител: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД;

16.Разрешение за строеж №16/02.11.2018г., за „Изграждане на КСрН от БКТП-2 с.Срем до СРС №22 на ВЛ 20кV извод „Срем“ общ.Тополовград, с местонахождение: Улици с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

17.Разрешение за строеж №17/02.11.2018г., за „Изграждане на КСрН от БКТП 1 с.Срем до БКТП 2 с.Срем; Изграждане на БКТП 2 с.Срем; Изграждане на кабел НН от БКТП2 с.Срем до СБС1 извод 1; Изграждане на кабел НН от БКТП 2 с.Срем до СБС 1 извод 2; Изграждане на кабел НН от БКТП 2 с.Срем до СБС 1 извод 3; Изграждане на кабел НН от БКТП 2 с.Срем до СБС 1 извод 4“, с възложител: УПИ ІІ, кв.19, улици и имот №000061 по ПУП и землище на с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

18.Разрешение за строеж №18/02.11.2018г., за „Изграждане на КСрН 20kV от КМ БКТП „Моста“ с.Срем до БКТП 1 с.Срем; Изграждане на БКТП 1 с.Срем; Изграждане на кабел НН от БКТП 1 с.Срем до СБС1 извод 1; Изграждане на кабел НН от БКТП 1 с.Срем до СБС 1 извод 2; Изграждане на кабел НН от БКТП 1 с.Срем до СБС 1 извод 3“, с местонахождение: УПИ І-000610 по одобрен ПУП-ПРЗ /идентичен с имот №000827 по КВС/, имот №000061и улици, в землище и ПУП на с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

19.Разрешение за строеж №19/09.11.2018г., за „Изграждане на КСрН от КМ „Пътно“ с.Срем до КМ „Ловно“ с.Княжево, общ.Тополовград“, с местонахождение: Път ІІІ-761, землище с.Срем и землище с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

20.Разрешение за строеж №20/09.11.2018г., за „Изграждане на КСрН от КМ „Ловно“ с.Княжево до БКТП 2 с.Княжево, общ.Тополовград“, с местонахождение: Път ІІІ-761, землище и улици с.Княжево, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

21.Разрешение за строеж №21/09.11.2018г., за „КСрН 20кV от КМ БКТП „Моста” с.Срем до КМ „Пътно” с.Срем, общ.Тополовград”, с местонахождение: Път ІІІ-761, землище с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив, КЕЦ – гр.Елхово;

22.Разрешение за строеж №22/09.11.2018г., за ”Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди с мощност до 30KW към „Склад за съхраняване на селскостопански машини и инвентар“, с местонахождение: ПИ с идентификатор 66487.28.207 по КК на землище с.Синапово, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: ЕТ”Димитър Керемидчиев” – гр.Ямбол;

23.Разрешение за строеж №23/05.12.2018г., за „МТТ 20/0.4кV, Кабел 1кV и ЕТ – заместващи съоръжения на ТП „Автосервиз” – гр.Тополовград”, с местонахождение: имот №39.252, имот №39.200 и имот №54.6 по КВС на землище гр.Тополовград, обл.Хасковска и възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”ЕАД – гр.Пловдив;

24.Разрешение за строеж №24/05.12.2018г., за „ПЛЪТНА ОГРАДА НА УПИ VІІ-333, КВ.25 по ПУП на с.УСТРЕМ“, с местонахождение: УПИ VІІ-333, в кв.25 по ПУП на с.Устрем, общ.Тополовград, обл.Хасковска и възложител:Елена Димитрова Червенкова.

- последно за 2018г.

Разрешенията за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти и приложенията към тях се намират в отдел „ППУТ”, ет.3, стая №51 при Общинска администрация – гр.Тополовград. Обществен достъп до съдържанието на разрешенията за строеж и приложенията е осигурен всеки работен ден, в рамките на работното време, след предварително заявяване от страна на заинтересованите.

 

отдел „ППУТ”,

ОбА- гр.Тополовград

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1033163
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1923
183
1923
1027487
5353
10004
1033163

Вашето IP: 3.239.159.107
Час: 2021-03-07 20:29:09

Времето в Тополовград

opak