Warning: Creating default object from empty value in /home/tpgrad/public_html/modules/mod_swmenufree/functions.php on line 1851
За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 6 ноември 2016г.

Големина на шрифта

ХРОНОГРАМА

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г.,

приета с Решение № 3330-ПВР от 2 август 2016 г. на ЦИК

 

Основни процедури, събития и действия

Основание

от ИК

Време (дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

1.

Народното събрание насрочва изборите за президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 4, ал. 4

не по-късно от 60 дни преди изборния ден

Решение на НС от 29.07.2016 г., обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г.

 

2.

Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите

Чл. 21, ал. 1

незабавно след насрочването

 

3.

ЦИК определя районите, местата и броя на секциите за машнно гласуване

§ 11, ал. 1, изр. 1 и 2 от ПЗР

не по-късно от 10 дни от датата на насрочване на избора

 

4.

ЦИК определя условията и реда за машинното гласуване

Чл. 57, ал. 1, т. 29

 

 

5.

ЦИК приема правила за експериментално машинно преброяване на резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

§11, ал. 1, изр. 3 от ПЗР

 

 

6.

ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване и на устройствата за машинно преброяване

Чл. 6, ал. 3

 

 

7.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции

ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната

Чл. 57, ал. 1, т. 16

Чл. 57, ал. 1, т. 18

 

 

08.09.2016 г.

8.

Областните управители насрочват консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 60, ал. 1

не по-късно от 58 дни преди изборния ден

 

08.09.2016 г.

9.

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 11, ал. 1

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

 

09.09.2016 г.

10.

ЦИК определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 7

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

 

09.09.2016 г.

11.

Определяне на наименованията, границите и номерацията на районите за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката

 

Чл. 313, ал. 2 във вр. с чл. 249, ал. 2

не по-късно от 56 дни преди изборния ден

Указ № 2002/05.08.2014 г., ДВ, бр. 65/2014 г.

12.

ЦИК изпраща на Министерството на външните работи решенията за условията за образуване на избирателните секции извън страната и за реда за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 11, ал. 1

не по-късно от 56 дни преди изборния ден

 

10.09.2016 г.

13.

МВнР и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 20

незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения

 

14.

ЦИК утвърждава образци на изборни книжа в съответствие с измененията и допълненията на ИК, ДВ, бр. 36 и бр. 57/2016 г. и ги обнародва в „Държавен вестник“

Чл. 6, ал. 1

 

 

 

15.

При непълнота или грешка в изборните книжа, ЦИК извършва поправка не по-късно от 5 дни от установяването й

Чл. 6, ал. 1 и ал. 4

 

не по-късно от

5 дни от установяването

 

16.

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място

Чл. 57, ал. 1, т. 37

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

 

11.09.2016 г.

17.

МС приема план-сметка, която предварително съгласува с ЦИК

Чл. 18, ал. 2

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

 

11.09.2016 г.

18.

ЦИК определя структурирания вид на списъка в подкрепа на регистрацията на партия/коалиция.

ЦИК определя структурирания вид на списъка в подкрепа на регистрацията на независим кандидат.

Чл. 57, ал. 1, т. 35 и 36

 

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

 

11.09.2016 г.

19.

Областните управители правят предложения за съставите на РИК, когато е постигнато съгласие при консултациите

Чл. 60, ал. 8

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

 

11.09.2016 г.

20.

Когато не е постигнато съгласие за състава на РИК областният управител изпраща на ЦИК документите.

Когато областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК

Чл. 60, ал. 6

Чл. 60, ал. 9

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

 

11.09.2016 г.

21.

ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

 

Чл. 27, ал. 2

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

 

11.09.2016 г.

22.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 44

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

 

11.09.2016 г.

23.

МС може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър

Чл. 18, ал. 4

7 дни от насрочване на изборите

 

24.

ЦИК открива сайт на интернет страницата си за предоставяне на информация при машинно гласуване

Чл. 214, ал. 1

7 дни от насрочване на изборите

 

25.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.

ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Чл. 57, ал. 1, т. 35 и т. 36

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

 

13.09.2016 г.

26.

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 36

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

 

13.09.2016 г.

27.

ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването

Чл. 57, ал. 1, т. 33

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

28.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се изпраща на съответните: ТЗ на ГД „ГРАО“, РИК и областен управител.

Заповедта се обявява публично и може да бъде обжалвана в тридневен срок пред областния управител на съответната област.

 

 

Чл. 8, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

29.

Въз основа на информация от МВнР ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП

Чл. 14, ал. 1

Чл. 57, ал. 1, т. 17

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

30.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 14

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

31.

ЦИК назначава РИК

Чл. 59, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

32.

ЦИК утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита

Чл. 57, ал. 1, т. 8

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

33.

ЦИК определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 27

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

34.

Сметната палата утвърждава образците на декларациите по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си

Чл. 173

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

35.

ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 46

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

16.09.2016 г.

36.

ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях

Чл. 57, ал. 1, т. 20

не по-късно от 48 дни преди изборния ден

 

18.09.2016 г.

37.

ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

 

21.09.2016 г.

38.

ЦИК определя реда за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите

Чл. 178, ал. 5

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

 

21.09.2016 г.

39.

ЦИК предоставя информация; организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване

Чл. 57, ал. 1, т. 32

не по-късно от 15 дни преди изтичане на съответния срок

 

40.

Кметът на съответната община определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК

Чл. 41, ал. 3

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

 

21.09.2016 г.

41.

Партиите и коалициите подават заявления в ЦИК за регистрацията им за изборите за президент и вицепрезидент на републиката

 

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

 

21.09.2016 г.

17.00 ч.

41а.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

 

21.09.2016 г.

42.

ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните партии и коалиции

Чл. 138

Чл. 146

44 дни преди изборния ден

 

22.09.2016 г.

43.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите

Чл. 135, ал. 2

Чл. 142, ал. 2

не по-късно от 42 дни преди изборния ден

 

24.09.2016 г.

44.

Инициативните комитети представят заявление за регистрация пред ЦИК

чл. 153, ал. 1 във вр. с чл. 152, т. 1, буква „а“

40 дни преди изборния ден

26.09.2016 г.

17.00 ч.

44а.

ЦИК регистрира инициативните комитети за участие в изборите

чл. 153, ал. 1 във вр. с чл. 152, т. 1, буква „а“

40 дни преди изборния ден

26.09.2016 г.

 

45.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите, коалициите и инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК

Чл. 163, ал. 1

5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден

 

26.09.2016 г.

46.

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината

 

Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

 

26.09.2016 г.

47.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК

Чл. 187

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

 

26.09.2016 г.

48.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 5

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

 

26.09.2016 г.

49.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл., ако договорът е сключен чрез посредник.

Чл. 180, ал. 1 и 4

- в тридневен срок от подписване на съответния договор - информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите

 

50.

ЦИК регистрира партия за участие в изборите, при условие че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на партията

ЦИК регистрира коалиция за участие в изборите, при условие, че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на коалицията

Чл. 134, ал. 3

 

Чл. 141, ал. 3

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

 

01.10.2016 г.

51.

Коалициите подават в ЦИК заявление за регистрация на промени в състава им, както и за включване в състава им на нова/и партия/и

 

Чл. 144, ал. 1 и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

 

01.10.2016 г.

17.00 ч.

51а.

ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция, както и при включване на нови партии в състава на коалицията

Чл. 144, ал. 1 и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

 

01.10.2016 г.

 

52.

РИК формира единните номера на избирателните секции в района

Чл. 8, ал. 8

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

 

01.10.2016 г.

53.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК, денят, часът и мястото на провеждането на които се публикуват на интернет страницата на общинската администрация не по-късно от 3 дни преди провеждането им

Чл. 91, ал. 3

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

 

01.10.2016 г.

54.

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й.

ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на коалиция

Чл. 144, ал. 6

 

Чл. 144, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

55.

Коалицията може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите, за което подава заявление в ЦИК

 

Чл. 145, ал. 1

 

 

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

17.00 ч.

55а.

ЦИК взема решение за заличаването на коалицията

Чл. 145, ал. 1

 

 

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

56.

Партията може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите, за което подава заявление в ЦИК

 

Чл. 137, ал. 1

 

 

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

17.00 ч.

56а.

ЦИК взема решение за заличаването на партията

 

Чл. 137, ал. 1

 

 

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

57.

Когато съдът отмени отказ за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите ЦИК съответно РИК незабавно регистрира инициативен комитет, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

04.10.2016 г.

58.

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите им за президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 318, ал. 2

 

 

не по-късно от

32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

17.00 ч.

58а.

ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 318, ал. 2

 

 

не по-късно от

32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

59.

ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката

 

веднага след приключване на регистрацията в ЦИК

 

60.

Инициативният комитет предава на ЦИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат по чл. 320, ал. 1 от ИК, заедно с документите по чл. 318, ал. 1 от ИК

Чл. 318, ал. 1

Чл. 320, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

61.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

 

Чл. 155, ал. 1

 

 

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

04.10.2016 г.

17.00 ч.

61а.

ЦИК взема решение за заличаването регистрацията на инициативен комитет по негово заявление

Чл. 155, ал. 1

 

 

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

04.10.2016 г.

62.

ЦИК изпраща на РИК информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции и инициативни комитети

Чл. 138

Чл. 146

Чл. 155

31 дни преди изборния ден

 

05.10.2016 г.

63.

ЦИК приема с решение правила относно отразяването на предизборната кампания в медиите

 

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

 

05.10.2016 г.

64.

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 21

Чл. 262, ал. 1

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

 

05.10.2016 г.

65.

ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборната кампания

Чл. 192

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

 

05.10.2016 г.

66.

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

 

05.10.2016 г.

67.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 321, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

06.10.2016 г.

17.00 ч.

67а.

ЦИК взема решение за регистрация на новопредложения кандидат от листа на партия или коалиция

Чл. 321, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

06.10.2016 г.

 

 

68.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден

Чл. 321, ал. 5,

изр. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

06.10.2016 г.

17.00 ч.

68а.

ЦИК взема решение за регистрация

Чл. 321, ал. 5,

изр. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

 

06.10.2016 г.

69.

ЦИК обнародва в ДВ регистрираните кандидатски листи като посочва имената на кандидатите, датата на раждане, партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги предложили

Чл. 324

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

06.10.2016 г.

70.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината.

 

Чл. 57, ал. 1, т. 19

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

 

06.10.2016 г.

71.

Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации

Чл. 18, ал. 3

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

 

06.10.2016 г.

72.

Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие

Чл. 91, ал. 8 и 9

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

 

06.10.2016 г.

73.

Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато не е постигнато съгласие

Чл. 91, ал. 7

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

 

06.10.2016 г.

74.

Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато е постигнато съгласие, но той не е направил предложение за състави на СИК

Чл. 91, ал. 10

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

 

06.10.2016 г.

75.

Откриване на предизборната кампания

Чл. 175

30 дни преди изборния ден

От

07.10.2016 г.

76.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 6

не по-късно от откриване на предизборната кампания

 

07.10.2016 г.

77.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати

Чл. 322, ал. 2

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

 

09.10.2016 г.

78.

 

Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната, което се публикува на интернет страницата на съответното ДКП

Чл. 13, ал. 3

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

 

11.10.2016 г.

79.

Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции за гласуване извън страната.

Чл. 14, ал. 3

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

 

11.10.2016 г.

80.

 

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

Чл. 16, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

 

11.10.2016 г.

81.

 

РИК назначава СИК

Чл. 89, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

 

11.10.2016 г.

82.

Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК

Чл. 171, ал. 3

25 дни преди изборния ден (в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания)

 

11.10.2016 г.

83.

Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК

Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

 

12.10.2016 г.

84.

 

ЦИК извършва проверка на данните на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 17, ал. 3

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

 

14.10.2016 г.

85.

 

ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират

Чл. 17, ал. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

 

14.10.2016 г.

86.

 

ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 от ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции

Чл. 17, ал. 5

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

 

15.10.2016 г.

87.

 

ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място

Чл. 12

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

 

15.10.2016 г.

88.

 

МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в Списъка на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната

Чл. 17, ал. 6

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

 

16.10.2016 г.

89.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 25

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

 

16.10.2016 г.

90.

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 1

не по-късно от 19 дни преди изборния ден

 

17.10.2016 г.

91.

 

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

Чл. 13, ал. 5

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

 

18.10.2016 г.

92.

 

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България

Чл. 31, ал. 2

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

 

18.10.2016 г.

93.

 

Списъците на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

Чл. 32

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

 

18.10.2016 г.

94.

 

Избирателните списъци на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на съответното ДКП

Чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

 

18.10.2016 г.

95.

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

 

20.10.2016 г.

96.

Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната

Чл. 103, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

 

20.10.2016 г.

97.

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

15 дни преди изборния ден

 

21.10.2016 г.

98.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

 

22.10.2016 г.

99.

Само кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.

Общинските администрации издават исканите удостоверения за гласуване на друго място.

Чл. 34, ал. 1-3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

 

22.10.2016 г. до 17.00 ч.

100.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Чл. 36, ал. 1

Чл. 36, ал. 4

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

 

22.10.2016 г. до 17.00 ч.

101.

При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижните СИК

Чл. 90, ал.2

Чл. 91

не по-късно от 13 дни преди изборния ден

 

23.10.2016 г.

102.

Кметът на общината прави предложения до РИК за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2, изр. второ

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

 

24.10.2016 г.

 

103.

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

Чл. 34, ал. 5

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

 

24.10.2016 г.

104.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

 

24.10.2016 г.

105.

 

ЦИК назначава СИК извън страната

Чл. 101

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

 

24.10.2016 г.

106.

Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 35, ал. 3

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

 

26.10.2016 г.

107.

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица

Чл. 39, ал. 1

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

 

26.10.2016 г.

108.

РИК назначава СИК за гласуване с подвижна/и избирателна/и кутия/и

Чл. 89, ал. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

 

26.10.2016 г.

109.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат

 

Чл. 321, ал. 5,

изр. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г.

17.00 ч.

109а

ЦИК взема решение за регистрацията на този кандидат

Чл. 321, ал. 5,

изр. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г.

110.

 

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

и чл. 10, ал. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г.

111.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник

Чл. 43, ал. 1 и 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г.

112.

 

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната

Чл. 105

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г.

113.

Социологическите агенции подават заявление за регистрация в ЦИК за извършване на социологически проучвания в изборния ден

 

Чл. 202, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г. до 17.00 ч.

113а

ЦИК регистрира социологическите агенции, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден

Чл. 202, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г.

114.

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

Чл. 104, ал. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

29.10.2016 г.

115.

ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 от ИК (списък на заличените лица) и на удостоверенията по чл. 40 от ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 30

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

 

31.10.2016 г.

116.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

 

31.10.2016 г.

117.

ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната

Чл. 105, изр. последно

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

 

31.10.2016 г.

118.

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на капитаните на плавателни съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели

Чл. 9, ал. 8

48 часа преди изборния ден

 

03.11.2016 г.

 

119.

Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция и капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 28, ал. 2

Чл. 29, ал. 3

Чл. 30, ал. 2

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

 

03.11.2016 г.

120.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 29, ал. 1-3

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

 

03.11.2016 г.

121.

 

 

РИК регистрира застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения.

ЦИК регистрира застъпниците на кандидатските листи за секциите извън страната и им издава удостоверения

ЦИК и РИК водят публични регистри на застъпниците по кандидатски листи, които се публикуват на интернет страницата на съответната комисия

Чл. 72, ал. 1, т. 15

Чл. 72, ал. 1, т. 16

Чл. 118

Чл. 122

до изборния ден

 

05.11.2016 г.

122.

 

 

 

 

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет регистрирали кандидатски листи предават на РИК, съответно на ЦИК (за секциите извън страната) списъци с лицата, които ще са представители на партията, коалицията или инициативния комитет

Списъците се публикуват на интернет страницата на съответната комисия

Чл. 124, ал. 4

до изборния ден

 

05.11.2016 г.

123.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите

Чл. 112, ал. 1

Чл. 113

до изборния ден

05.11.2016 г.

124.

Край на предизборната агитация

 

24 часа преди изборния ден

24,00 ч. на

04.11.2016 г.

125.

Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение

Чл. 205, ал. 5

24 часа преди изборния ден

от 24,00 ч. на 04.11.2016 г. до обявяване края на изборния ден

126.

ИЗБОРЕН ДЕН

 

 

06.11.2016 г.

127

Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. в изборния ден.

За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. местно време.

Чл. 220, ал. 1

 

06.11.2016 г.

128.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания

Чл. 204, ал. 3

след 20,00 ч.

на 06.11.2016 г.

06.11.2016 г.

129.

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната

Чл. 57, ал. 1, т.39

 

06.11.2016 г., но не по-късно от

21,00 ч.

130.

СИК преброява гласовете за кандидатските листи, изготвя протокол с резултата от гласуването и го предава на РИК

Чл. 100, ал. 1, т. 4

незабавно след приключване на гласуването

но не по-рано от 20.00 ч. на 06.11.2016 г.

131.

СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол

СИК издава заверени копия от изготвения и подписан протокол с резултатите от гласуването на лицата по чл. 100, ал. 1, т. 8 от ИК

Чл. 100, ал. 1, т. 7

веднага след изготвяне на протокола с резултатите от гласуването

 

 

132.

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

до 24 часа след приключване на гласуването

 

133.

СИК извън страната преброява гласовете за кандидатските листи и изготвя протокол незабавно след приключването на гласуването

Чл. 108, ал. 1, т. 4

не по-късно от 24,00 ч. местно време

 

134.

СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за гласуване извън страната

Чл. 108, ал.1, т. 5

незабавно след след изготвянето на протокола

 

135.

СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копие от подписания протокол

Чл. 108, ал. 1, т. 8

незабавно след след изготвянето на протокола

 

136.

РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района и съставя протокол

РИК издава заверено копие от протокола на лицата по чл. 72, ал. 1, т. 25

Чл. 289, ал. 1

Чл. 72, ал. 1, т. 22 и т. 25

незабавно след получаването на последния протокол

 

08.11.2016 г.

137.

РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола с данните от гласуването и го публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 23

 

до 48 часа след приключване на гласуването

 

08.11.2016 г.

138.

 

РИК сканира протоколите на СИК и ги изпраща в ЦИК

Чл. 72, ал. 1, т. 28

незабавно след изготвянето на протокола на РИК

 

08.11.2016 г.

139.

РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване

Чл. 72, ал. 1, т. 26

 

не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол

 

08.11.2016 г.

140.

ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции

Чл. 57, ал. 1 т. 40

 

 

141.

ЦИК обявява резултатите от гласуването

 

 

 

Чл. 342, ал. 1

веднага след тяхното определяне, но не по-късно от

48 часа от обявяване на изборния ден за приключен

20,00 ч. на

08.11.2016 г.

142.

Когато никой от кандидатите не е избран, ЦИК определя първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове, и насрочва нов избор в срока по чл. 92, ал. 3 от Конституцията

 

Чл. 342, ал. 2 във вр. с ал. 1

не по-късно от

48 часа от обявяване на изборния ден за приключен

08.11.2016 г.

143.

ЦИК обявява имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката

 

Чл. 342, ал. 1

не по-късно от

48 часа от обявяване на изборния ден за приключен

20,00 ч. на

08.11.2016 г.

144.

Предизборната кампания за новия избор започва веднага след определяне на кандидатите и датата за новия избор от ЦИК

Чл. 342, ал. 2 и 3

 

20,00 ч. на

08.11.2016 г.

145.

ЦИК произвежда жребий за поредността на обръщенията по чл. 193, ал. 3, изр. 1 от ИК

Чл. 193, ал. 3

веднага след обявяване на резултатите от гласуването

 

146.

ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 344, ал. 1

в срок от 3 дни след изборния ден

 

147.

ЦИК обнародва в „Държавен вестник“ окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката незабавно след обявяването им.

 

Чл. 344, ал. 1

не по-късно от 7 дни след изборния ден

 

148.

След предаване в ЦИК на протоколите и другите книжа, предназначени за ЦИК, РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали

Чл. 72, ал. 1, т. 27

+ 7 дни от обявяване на резултатите

 

 

149.

ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети, отговарящи на изискванията на чл. 130 от ИК

Чл. 130

+ 7 дни от обявяване на окончателните резултати

 

 

150.

Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

7 дни след изборния ден

 

151.

Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати, може да оспорят законността на избора за президент и вицепрезидент пред орган по чл. 150 ал. 1 от Конституцията

Чл. 348

в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от ЦИК

 

152.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 41

веднага след обявяването на резултатите от гласуването

 

153.

СИК извън страната предават на ръководителите на ДКП или на оправомощени от тях представители изборните книжа и материали от гласуването извън страната за предаването им на ЦИК за съхранение

 

Чл. 286, ал. 2

незабавно след изпращане на сканираните копия от протокола и избирателния списък на ЦИК

 

154.

Ръководителите на ДКП изпращат на ЦИК по първата дипломатическа поща не по-късно от 14 дни след изборния ден, чрез МВнР изборните книжа и материали от произведеното гласуване извън страната

Чл. 286, ал. 2

с първата дипломатическа поща след изборния ден

 

155.

Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 172, ал. 1

30 работни дни след изборния ден

 

156.

Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 172, ал. 2

30 работни дни след изборния ден

 

157.

ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин, съдържащ и технически носител

Чл. 57, ал. 1, т. 42

не по-късно от 40 дни след

изборния ден

 

158.

ЦИК извършва анализ на произведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство

Чл. 57, ал. 1, т. 47

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

979782
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
181
211
589
969581
33020
25906
979782

Вашето IP: 114.119.138.32
Час: 2020-11-24 22:16:50

Времето в Тополовград

opak